MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE și IMAGISTICĂ medicală


Spitalul General CF Pașcani, județul Iași
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul General CF Pașcani organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166/2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea radiologie și imagistică medicală, post unic, în cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică,
La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Criterii specifice:
– diploma de licenţă, certificat de confirmare în gradul de medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală,
– competență în CT , RMN și ecografie generală,
– certificat de membru al Colegiul Medicilor, cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la compartimentul resurse umane un dosar de înscriere, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunț, care va cuprinde următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

Toate actele depuse la dosar se prezintă și în original pentru conformitate.

Documentele prevăzute la lit. d) și lit. f) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) și j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. ( 6 ) se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea “ conform cu originalul “ de către secretarul comisiei de concurs.

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Concursul va consta în următoarele etape și se va desfășura la termenele stabilite în calendarul de concurs atașat :
a) selecţia dosarelor de înscriere ( A) şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
b) proba scrisă ( proba B );
c) proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs( proba C ).
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul unităţii organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv, 50 de puncte la proba clinică/practică, după caz.Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
În urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați admiși candidații care au obținut un punctaj de minim 50 de puncte , în urma calculării mediei aritmetice.
Pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor , în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
Bibliografia și tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs( locul de depunere al dosarelor de concurs) se fac la sediul unității, str. Mihail Kogălniceanu, nr 24, Mun. Pașcani, jud.Iași, Compartimentul RUS în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția acestui anunț.
Calendarul de desfășurare al concursului este atașat la prezentul anunț.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0232 / 767065 sau pe site-ul unității .

Manager interimar,
Dr. Roșca Cătălina-Yarodara
Perioada, intervalul orar și data limită de depunere a dosarelor de înscriere în concurs, la Compartiment Resurse Umane și Salarizare Spital General CF Pașcani 12.09.2023 – 25.09.2023 între orele 08:00 și 15:30. Data limită: 25.09.2023 ora 15:00.
Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 166/2023; 27.09.2023, cu afișare rezultate în data de 27.09.2023, ora 15:00
Termen limită depunere a contestațiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 166/2023; 28.09.2023, ora 15:00
Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 166/2023; 29.09.2023, ora 15:00
Data și ora probei scrise: 02.10.2023, ora 09:00
Data afișării rezultatului probei scrise: 02.10.2023, ora 16:00
Termen limită depunere a contestațiilor privind proba scrisă: 03.10.2023, ora 16:00
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă: 04.10.2023, ora 16:00
Data și ora probei clinice sau practice : 05.10.2023, ora 09:00
Data afișării rezultatului probei clinice sau practice : 05.10.2023, ora 14:00
Data de depunere a contestațiilor privind proba clinică: 06.10.2023, ora 14:00
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba clinică: 09.10.2023, ora 14:00
Data afișării rezultatelor finale 10.10.2023, ora 14:00
CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MDICALĂ – perioadă nedeterminată

Manager interimar,
dr. Roșca Cătălina-Yarodara