medic specialist/primare-psihiatrie


Administratia națională a penitenciarelor
Anuntul a expirat


Anunt


A N U N Ț din 07.09.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului sănătății nr. 166/2023, Penitenciarul – Spital Mioveni organizează concurs, din sursă externă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante de execuție – medic (ofițer de poliție penitenciară), cu normă întreagă, 7 ore/zi, din cadrul unor unități arondate Penitenciarului-Spital Mioveni:

 Pentru Penitenciarul Arad:
• 1 post cu normă întreagă de medic specialist/primar confirmat în specialitatea Psihiatrie – postul este prevăzut în cadrul Cabinetului Medical;

 Pentru Penitenciarul Craiova:
• 1 post cu normă întreagă de medic specialist/primar confirmat în specialitatea Psihiatrie – postul este prevăzut în cadrul Cabinetului Medical;

La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare.

Pentru posturile de medic specialist/primar se pot prezenta la concurs medici specialiști și medici primari, confirmați în specialitatea postului scos la concurs.

Candidații se pot înscrie pentru un singur post din anunț. (conform art. 22 alin. (1) lit. a) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 3065/C/2020, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a postului.

CONDIȚII GENERALE

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
Întrucât posturile scoase la concurs sunt de polițist de penitenciare, candidații trebuie să îndeplinească și condițiile necesare pentru dobândirea calității de polițist de penitenciare, prevăzute la art. 11 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) au cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniți, capacitate deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
f) îndeplinesc condițiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfășurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările și completările ulterioare;
i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații;
j) obțin autorizație, pentru funcțiile care implică lucrul cu informații clasificate, după promovarea concursului.

CONDIȚII SPECIFICE

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potrivit legii, în ramura de știință medicină – domeniul de licență sănătate – specializarea medicină;
II. să dețină gradul profesional de specialist sau primar în specialitatea postului scos la concurs;
III. să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza pe anul în curs;
IV. nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
V. autorizație de acces la informații clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unități.

CALENDAR ESTIMATIV:
Perioada, intervalul orar și data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 08.09.2023 – 21.09.2023 între orele 08:00 și 15:00. Data limită: 21.09.2023 ora 15:00
Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 166/2023: 22–25.09.2023
Afișarea rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs şi punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D):25.09.2023
Depunerea contestațiilor la rezultatele selecției dosarelor de concurs şi punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D):26.09.2023
Verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs și calculul punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), precum și afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 27.09.2023
Susținerea testării psihologice:28.09.2023 – 04.10.2023
Afișarea rezultatelor inițiale obținute la testare psihologică: 11.10.2023
Depunerea contestațiilor la rezultatele inițiale obținute la testarea psihologică: 12.10.2023 – 13.10.2023
Soluționarea și afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la rezultatele inițiale obținute la testarea psihologică: 16.10.2023 – 19.10.2023
Afișarea rezultatelor finale obținute la testare psihologică:19.10.2023
Încheierea și depunerea fișei medicale de către candidații declarați ”apt” psihologic:20.10.2023 – 30.10.2023
Achitarea taxei de concurs de către candidații declarați ”apt” medical și depunerea dovezii: 20.10.2023 – 30.10.2023
Verificarea îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 31.10.2023 – 02.11.2023
Data și ora probei scrise: 06.11.2023, ora 10:00
Data afișării rezultatului probei scrise: 06.11.2023
Data de depunere a contestațiilor privind proba scrisă: 07.11.2023
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă: 08.11.2023
Data și ora probei clinice/practice:13.11.2023, ora 11:00
Data afișării rezultatului probei clinice/practice:13.11.2023, ora 11:00
Data de depunere a contestațiilor privind proba clinică/practică:14.11.2023
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba clinică/practică:15.11.2023
Data afișării rezultatelor finale:15.11.2023
Informații suplimentare se pot obține de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului-Spital Mioveni, telefonic 0248.260.560 – interior 242/241/236 și pe site-ul Penitenciarului-Spital Mioveni și al Administrației Naționale a Penitenciarelor – anp.gov.ro – Carieră – Concursuri funcții execuție – Concursuri în curs de derulare.