Medic specialist pneumologie


Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, județul Caraș-Severin
Anuntul a expirat


Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, județul Caraș-Severin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, vacante, de medic specialist specialitatea pneumologie – Dispensar T.B.C.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • să fie absolvenți de învățământ universitar cu studii de lungă durată cu diplomă de licență;
 • să facă dovada că este membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs (certificat de membru);
 • să dețină certificat de medic specialist – specialitatea pneumologie;


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 24 martie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 aprilie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 aprilie 2023, ora 10.00: proba practică/analiza și evaluarea activității profesionale și științifice.

Dosarele potențialilor candidați, se depun la sediul unității spitalicești, la biroul Resurse Umane și vor conține următoarele documente:

 • Formular de înscriere la concurs, adresată conducătorului unității, conform modelului prevazut în anexa nr.2, la Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • Copie de pe diplomă de licență;
 • Copie certificat de membru al organizației profesionale cu viză pe anul în curs;
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în anexa nr.3 la ordin;
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • Certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și adeverința de la medicul psihiatru;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copiii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • Curriculum vitae, model comun european;
 • Taxa concurs/examen în valoare de 150 lei;

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, județul Caraș-Severin, str. 21.Decembrie 1989, nr. 2, telefon: 0255/511423 interior 140.

Documentt atașat