Medic specialist ortopedie și traumatologie


Spitalul orăşenesc Gura Humorului, județul Suceava
Expiră in 2 zile, 12 ore


Spitalul orăşenesc Gura Humorului, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de medic specialist confirmat  în specialitatea ortopedie și traumatologie, Cabinet ambulatoriu integrat Ortopedie-traumatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • diploma de licenţă, certificat de confirmare in gradul de medic specialist in specialitatea postului,
 • certificat de membru al Colegiului Medicilor,  cu aviz de liberă practică pentru anul în curs.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 24 martie 2023, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 aprilie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 aprilie 2023, ora 16.00: proba practică/clinică.

Dosarele de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 • b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de confirmare in gradul de specialist ;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la Ordinul 166/2023;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.
 • l) chitanța de plată a taxei de concurs.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul orăşenesc Gura Humorului, B-dul Bucovina nr. 17, județul Suceava, telefon 0230/235.078, interior 105.

Document atașat