medic specialist chirurgie toracica


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
Anuntul a expirat


Anunt


SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. TABACI, nr.1, judeţul DOLJ, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023 si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:
– 1 post vacant, cu normă întreagă (7 ore/zi) de medic specialist în specialitatea chirurgie toracică pentru Secția clinică Chirurgie Toracică – perioadă nedeterminată;
Condițiile generale de participare:
In conformitate cu prevederile art.3 din O.M.S 166/2023, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, şi cerintele specifice prevazute la art. 542 alin (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
• Pentru posturile de medic specialist concurează medici specialişti, confirmaţi în specialitatea respectivă.
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
Atribuțiile postului, bibliografia, conținutul dosarului de concurs și alte detalii, vor fi puse la dispoziție pe site-ul instituției: www.scjuc.ro și la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj – Avizier.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 11.09.2023 – 22.09.2023, interval orar: 10:00 – 14:00: Perioada de depunere dosare de concurs
– 25.09.2023: Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
– 25.09.2023, orele 15:00: Afișare rezultate selecție dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
– 26.09.2023, orele 15:00: Depunere contestații selecție dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
– 27.09.2023, orele 15:00: Afișare rezultate contestații selecție dosare şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
– 09.10.2023, orele 09:00: Proba scrisă
– 09.10.2023, orele 15:00: Afișare rezultate proba scrisă
– 10.10.2023, orele 15:00: Depunere contestații proba scrisă
– 11.10.2023, orele 15:00: Afișare rezultate contestații proba scrisă
– 12.10.2023, orele 09:00: Proba clinică/practică
– 12.10.2023, orele 15:00: Afișare rezultate proba clinică/practică
– 13.10.2023, orele 15:00: Depunere contestații proba clinică/practică
– 16.10.2023, orele 14:00: Afișare rezultate contestații proba clinică/practică
– 16.10.2023, orele 15:00: Afișare rezultate finale concurs