Medic specialist – cardiologie – 0,5 normă


Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, județul Timiș
Anuntul a expirat


Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de medic specialist (specialitatea cardiologie) – 0,5 normă, din cadrul Compartimentului Cardiologie Intervențională și Cateterism Cardiac.


Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență în specialitate – Diplomă de medic
 • confirmare de medic specialist în specialitatea cardiologie – Certificat de confirmare medic specialist în specialitatea cardiologie
 • competență de Cardiologie Intervențională – Certificat de competență
 • vechime în specialitate.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 24 martie 2023: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 aprilie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 06 aprilie 2023, ora 10.00: proba clinică.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs;
 • b) copia de pe diploma de licență și certificatul de medic specialist, confirmat în specialitatea postului;
 • c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sanctiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art. (1) lit.d)sau e), respective la art. 628 alin (1) lit. d) sau e) , respective la art.628 alin.(1) lit d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la OMS nr. 166/2023
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la  1alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun European;
 • l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, str. Gheorghe Adam nr. 13A, județul Timiș, telefon: 0256/207.355, int. 110.

Document atașat