Medic specialist (10 posturi)


Spitalul Orășenesc „Ioan Lascar”, Comănești, județul Bacău
Anuntul a expirat

Spitalul Orășenesc „Ioan Lascar”, Comănești, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea neurologie la Compartimentul Neurologie;
 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea neurologie la Cabinetul Neurologie;
 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea pediatrie la Cabinetul Pediatrie;
 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea/competență medicină de urgență la Camera de Gardă;
 • Două posturi de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laboratorul Radiologie și imagistică medicală;
 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea otorinolaringologie la Cabinetul Otorinolaringologie;
 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea dermatovenerologie la Cabinetul Dermatovenerologie;
 • Un post de medic specialist/primar cu normă întreagă în specialitatea oftalmologie la Cabinetul Oftalmologie.


Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • La concurs  pot participa medici cu drept de liberă practică, specialiști  în specialitatea posturilor respective.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 17 martie 2023: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • concursul se organizează în maximum 90 de zile de la data publicării.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești, str. V. Alecsandri nr. 1, județul Bacău, telefon 0744.437.042, 0746.048.226, e-mail: runos@spitalulcomanesti.ro.

document atașat