MEDIC ȘEF SECȚIE


Spitalul Municipal Oltenița, județul Călărași
Expiră in 2023-10-05


Anunt


ANUNȚ
Spitalul Municipal Oltenița , cu sediul în Oltenița , strada Argeșului nr. 134 , județul Călărași , organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului 1406/2006 , cu modificările și completările ulterioare , coroborat cu prevedrile art.185 din legea 95/2006 , cu modificările și completările ulterioare , pentru ocuparea următoarelor funcții:
– șef sectie medicină internă ,
– șef secție chirurgie generală,
– șef secție pediatrie,
– șef secție ATI .
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să concureze ;
b) copie xerox de pe diploma de studii ;
c) adeverința din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului , din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care doreste să concureze;
f) declarația pe propria răspundere a candidatului , din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g)certificat privind starea de sănătate;
h)dovada/adeverință din care să rezulte ca în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i.copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Românaia ;
j) copia carnetului de muncă, sau dupa caz, o adeverința care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare secției/laboratorului
l) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p.( vechimea în specialitate decurge de la data confirmarii și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de
Colegiul Medicilor din România , precum și cele cărora le-a încetat contractual de
administrare în condițiile stabilite la art.5,lit.b) ,c) sau d) nu pot partcipa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în urmatoarele probe : interviu – susținerea
proiectului de management , proba scrisă , proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru
obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unitătii , str. Argeșului nr. 134, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț .
Data limită de depunerea dosarelor :05.10.2023 ora15.00.
Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicație.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0242515931 int. 237 și pe site-ul www.spitaloltenita.ro

Manager ,
Dl. Cîmpeanu Ion