medic rezident anul iv, specialitatea epidemiologie


Directia de Sanatate Publica Gorj
Anuntul a expirat


Anunt


Directia de Sanatate Publica Gorj, cu sediul in municipiul Targu Jiu, str. 22 Decembrie 1989 nr. 22 bis., judetul Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic rezident anul IV, specialitatea epidemiologie in cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: functie contractuala de execuţie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Depunerea dosarelor se face din data de 11.09.2023 pana la data de 22.09.2023 la Compartimentul Runos din cadrul DSP Gorj.

Condiţiile generale de participare:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
i)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
a.diploma licenta de absolvire a facultatii de medicina;
b. adeverinta de confirmare ca medic rezident anul IV – ultimul an de pregatire, confirmat in specialitatea epidemiologie;
c. ordinul M.S. de confirmare in rezidentiat.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.
Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică a județului Gorj, str. 22 Decembrie 1989 nr.22 bis., telefon 0253210061.

Concursul va consta în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
b) proba scrisă (proba B)
c) proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr.
crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 11.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Directia de Sanatate Publica Gorj, Targu Jiu, str. 22 Decembrie 1989 nr. 22 bis., judetul Gorj 22.09.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25-26.09.2023
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023
5. Depunerea contestaţiilor privind
rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023
9. Depunerea contestaţi ilor privind
rezultatele probei scrise 10.10.2023
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023
11. Susţinerea probei practice 12.10.2023 , ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 12.10.2023
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 13.10.2023
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023
15. Afişarea rezultatului final al concursului 17.10.2023

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se realizeaza prin afisare la sediul Directiei de Sanatate Publica Gorj si pe pagina de internet a institutiei, conform calendarului de concurs.
Formularul de inscriere, tematica si bibliografia, atasate la prezentul anunt, se pot ridica de la Compartimentul Runos al DSP Gorj si pot fi descarcate si de pe site-ul institutiei https://dsp-gorj.centruldecalcul.ro/, sectiunea cariera.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul DSP Gorj, str. 22 Decembrie 1989 nr. 22 bis., judetul Gorj.