medic primar specialitatea epidemiologie


Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi
Expiră in 2023-09-28


Anunt


Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
CONCURS
pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 7 ore/ zi, 35 ore/săptămână de medic primar epidemiologie la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, Colectiv supraveghere epidemiologică, boli transmisibile prioritare, infecții nosocomiale

CONDITII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în medicină generală
– certificat de medic primar specialitatea epidemiologie
– vechime în specialitate: cel puțin 5 ani vechime ca medic specialist în specialitatea epidemiologie

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine obligatoriu, următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licență și certificatul primar specialitatea epidemiologie;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit.d și lit.f sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) și j, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit.f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Documentul prevăzut la lit.g ) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Perioada de înscriere la concurs : 15 septembrie 2023 – 28 septembrie 2023

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare (15 septembrie 2023 – 28 septembrie 2023) de la data publicării anunţului pe site-ul instituției noastre, www.dspiasi.ro, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la concurs, la sediul unității noastre din str. Nicolae Bălcescu nr.21, la secretarul comisiei de concurs.
Date de contact: tel.0232/210900, int 218.

BIBLIOGRAFIA

1. Bocșan I.S. A. Rădulescu, I Brumboiu, O Șuteu, A. Achimaș – Epidemiologie practică pentru medicii de familie, 1999, Ed. Med. Universitară I Hațieganu Cluj-Napoca
2. Buiuc D., M Neguț- Tratat de microbiologie Clinică, 1999, Ed. Medicală București
3. Ivan Aurel (sub.red.)- Epidemiologia bolilor transmisibile, Ed. Polirom, Iași 2002
4. Ivan Aurel, Azoicăi Doina- Vaccinologie, Ed. Polirom, 1995, Iași
5. Măgureanu Emil, Carmen Busuioc- Ghid epidemiologie practică, Ed. Medicală, 1995, București
6. Măgureanu Emil, Carmen Busuioc, C. Bocârnea- Practica Epidemiologică în bolile infecțioase, Ed. Medicală, 1988, București

TEMATICA pentru Proba scrisă de epidemiologie generală și specială

1. Caracteristicile epidemiologice ale microorganismelor (1,2,3)
2. Procesul infecțios (definiție, factori condiționali, forme de manifestare populațională) (1,2)
3. Focar epidemiologic ( definiție,factori condiționali, forme de manifestare populațională) (1)
4. Proces epidemiologic ( definiție, factori condiționali, forme de manifestare populațională)(1)
5. Gripa(1,3,5,6)
6. Rujeola(1,3,5,6)
7. Rubeola (1,3,5,6)
8. Varicela (1,3,5,6)
9. Parotidita epidemică (1,3,5,6)
10. Scarlatina ( 1,3,5,6)
11. Meningita meningogică(epidemică) (1,3,5,6)
12. Toxinfecții alimentare (1,3,5,6)
13. Boala diareică acută infecțioasă (1,3,5,6)
14. Hepatite virale (transmitere predominent enterală) (1,3,4,5,6)
15. Poliomelita (1,3,4,5,6)
16. Hepatite virale (transmitere predominant parenterală) (1,3,4,5,6)
17. Infecții asociate asistenței medicale (1,3,4,5,6)
TEMATICA pentru Proba practică de epidemiologie generală
1. Întocmirea fișei de Anchetă epidemiologică ( diferite categorii de boli transmisibile) (1,3)
2. Metodologia efectuării anchetei epidemiologice (preliminare, retrospective) (1,3)
3. Recoltarea, conservarea și transportul produselor patologice (investigarea focarului de boli transmisibile) (1,2,3)
4. Principiile, obiectivele li structura calendarului vaccinărilor în România (Anexă la OMS nr 964/2022 din Monitorul oficial, Partea I nr 320 Bis- I.Programul național de vaccinare)
5. Decontaminarea microbiană: date generale, mijloace și metode, tipuri de decontaminare, evaluarea eficacității(1,5,6)
6. Sterilizarea: date generale, mijloace și metode, tipuri de decontaminare, evaluarea eficacității(1,5,6)
TEMATICA pentru Proba practică de epidemiologie specială:
1. Supravegherea epidemiologică activă a stării de purtător de Salmonella typhi (1,3,5,6)
2. Elaborarea unui plan de acțiune antiepidemică într-un focar de toxiinfecție alimentară(1,3,5,6)
3. Elaborarea unui plan de acțiune antiepidemică într-un focar de scarlatină (1,3,5,6)
4. Elaborarea unui plan de acțiune antiepidemică într-un focar de meningită meningococică (1,3,5,6)
5. Măsuri antiepidemice în focarul de hepatită virală acută cu transmiterea predominant enterală (1,3,5,6)

Data concursului:
– proba scrisă se va desfășura pe data de 10 octombrie 2023 ora 10,00;
– proba practică se va desfășura în data de 13 octombrie 2023 ora 10,00

Ambele probe se vor susține la sediul Direcţiei de Sănatăte Publică a Judeţului Iaşi, str. Nicolae Bălcescu nr. 21.Orice schimbare a locului de desfășurare a probelor de concurs va fi anunțată în cel mai scurt timp prin afișare pe site-ul instituției.

CALEDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Activitatea Data/ora/termen
Afișarea anunțului de concurs 14 septembrie 2023
Înscrierea la concurs – depunere dosare 15 septembrie 2023-28 septembrie 2023, între orele 8:00 – 16:00
Selecția dosarelor și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice 2 octombrie 2023, între orele 8:00 – 16:00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor și punctajul activității profesionale și științifice 2 octombrie 2023
Depunere contestații rezultate selecție dosare și punctajul activității profesionale și științifice 3 octombrie 2023 între orele 8:00 – 16:00
Soluționare contestații și afișare rezultate soluționare 4 octombrie 2023
Proba scrisă 10 octombrie 2023, ora 10:00
Afișarea rezultatelor probei scrise 10 octombrie 2023, ora 16:00
Depunerea contestațiilor 11 octombrie 2023, între orele 8:00 – 16:00
Soluționarea contestațiilor proba scrisă și afișarea rezultatelor soluționării 12 octombrie 2023
Proba practică 13 octombrie 2023, ora 10,00
Afișarea rezultatelor probei practice 13 octombrie 2023, ora 16:00
Depunerea contestațiilor 16 octombrie 2023, între orele 8:00 – 16:00
Soluționarea contestațiilor și afișare 17 octombrie 2023
Afișare rezultatelor finale ale concursului 17 octombrie 2023

Pentru promovarea probei scrise, a probei practice și a interviului, candidatul trebuie să obțină minimum 50 de puncte. Pentru a participa la proba următoare a concursului este condiționată de promovarea probei anterioare. De asemenea, selecția dosarelor de concurs este eliminatorie dacă din documentele prezentate nu rezultă îndeplinirea condițiilor generale, dar și a condițiilor specifice postului de către candidat