Medic primar chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă


Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Expiră in 0 zile, 17 ore


Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de medic primar, confirmat în specialitatea chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, în cadrul secției clinice Chirurgie Plastică-Microchirurgie Reconstructivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • conform documentului atașat


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 23 martie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30 martie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 aprilie 2023, ora 10.00: proba clinică sau practică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • Formularul de înscriere la concurs conform modelului prevazut in H.G. nr,1336/2022, (se găsește la serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului secțiunea Anunțuri Concursuri).
 • copia xerox de pe diploma de licență și certificatul de confirmare în gradul profesional primar.
 • copia certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.455 alin. (1) lit. e)  sau f), la art.541 alin.(1)  d) sau e),  respectiv la art .628 alin.1 lit.d) sau e)  din Legea nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătății, republicată,  cu modificările și completările ulterioare.
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • curriculum vitae, model comun european.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca (secțiunea Noutăți Media/Carieră), municipiul Cluj-Napoca, strada Viilor, nr. 46-50, jud. Cluj, telefon 0264/207.021, int.206.

Documente atașate