Medic primar – boli infecțioase


Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” Bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


A N U N Ț C O N C U R S

Spitalul Clinic de Urgență „Sf Ioan” Bucuresti, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

1 (un) post vacant Medic Primar – specialitatea boli infecțioase în cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condițiile generale

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de medic primar specialitatea boli infecțioase în cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale :

Studii de specialitate: diplomă de licență, certificat de medic primar în specialitatea boli infecțioase;
Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.
Conținutul dosarului de înscriere:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la HG nr. 1.336/2022;
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae, model comun european;
k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
În cazul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi şi direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte la proba scrisă, respectiv 70 de puncte la proba clinică/practică, după caz. În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 70 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.

Locul de înscriere: Spitalul Clinic de Urgență “Sf Ioan” București, Sos Vitan – Bârzești nr. 13 biroul R.U.N.O.S, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 12.09.2023;

Probe concurs/examen:
1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
2. proba scrisă (proba B);
3. proba clinică (proba C).
Calendarul desfășurării concursului/examenului:
– 13.09.-26.09.2023, ora 12ºº – Perioada de înscriere a candidaților;
– 27.09.2023 – Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției;
– 28.09.2023 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
– 29.09.2023- Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor;
– 02.10.2023, ora 10ºº – Desfășurarea probei scrise (proba B);
– 03.10.2023- Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
– 04.10.2023 – Termen depunere contestații la proba scrisă;
– 05.10.2023 – Termen soluționare contestații
– 06.10.2023, ora 10.00 – Susținerea probei clinică / practică (proba C);
– 09.10.2023 – Afișarea rezultatelor probei clinice / practice;
– 10.10.2023 – Termen depunere contestații la proba clinică / practică;
– 11.10.2023 – Termen soluționare contestații la proba clinică / practică
– 12.10.2023- Afișarea rezultatelor concursului;

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, rezultatele probelor concursului și eventualele contestații, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizier şi pe site-ul spitalului
Relațiile referitoare la concurs se pot obține si de la Birou RUNOS – telefon 0769000529, ȋn
orar 09.00 – 14.00.

MANAGER,
Robert AGAFIȚEI

ȘEF SERVICIU RUNOS
Emilia TEODORESCU