Medic, economist, referent și muncitor (15 posturi)


Spitalul Clinic „Colentina”, Bucureşti
Expiră in 12 zile, 15 ore


Spitalul Clinic „Colentina”, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul management al calității serviciilor de sănătate:
  • Referent I – 1 post, 0,5 normă.
  • Medic (S) – 1 post, 0,5 normă.
 • Serviciul achiziții publice și investiții:
  • Economist IA (S) – 1 post, 0,5 normă.
 • Serviciul resurse umane și salarizare:
  • Economist, gradul II (S) – 1 post, normă întreagă.
 • Compartimentul muncitori:
  • Muncitor calif. I – fochist (G) – 1 post, normă întreagă.
  • Muncitor calificat IV – telefonist (G) – 1 post, normă întreagă.
  • Muncitor calificat IV – liftier (G) – 3 posturi, normă întreagă.
  • Muncitor – îngrijitoare (G) – 1 post, normă întreagă.
  • Muncitor calificat I – pompier (G) – 1 post, normă întreagă.
  • Muncitor calificat I – instalator (G) – 4 posturi, normă întreagă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Economist IA (S) – diplomă de licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Economist, gradul II (S) – diplomă de licență, 4 ani vechime în specialitate.
 • Referent I – diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate.
 • Medic – diplomă de licență, certificat auditor clinic, certificat manager riscuri clinice, certificat formator, certificat auditor în domeniul calității și certificat manager al sistemelor de management al calității, un an vechime în specialitate.
 • Muncitor calif. I – fochist – diplomă de absolvire a școlii generale, 9 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat IV – liftier – diplomă de absolvire a școlii generale, certificat de absolvire a cursului de calificare în specialitatea de liftier (fără vechime în specialitate).
 • Muncitor calificat IV (telefonist) – diplomă de absolvire a școlii generale, centrală telefonică cu până la 50 de posturi în funcție, certificat de calificare pentru meseria de telefonist (fără vechime în specialitate).
 • Muncitor – îngrijitoare (G) – școală generală (fără vechime în specialitate).
 • Muncitor calificat I – instalator (G) – diploma de absolvire a școlii generale, 9 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat I – pompier (G) – diplomă de absolvire a școlii generale, fără vechime.

*Chitanță taxă concurs:

 • 150 RON – medic
 • 100 RON – economist IA, economist II și referent I
 • 50 RON – muncitori.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 august 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 august 2022, ora 10.00: proba scrisă
 • 24 august ora 10.00: proba practică și/sau interviul.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic „Colentina” din Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2, București, telefon: 021/319.17.80.