Medic de familie/interne/cardiologie/geriatrie/pneumologie


Unitatea Medico-Socială, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Anuntul a expirat


Unitatea Medico-Socială, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de medic de familie/interne/cardiologie/geriatrie/pneumologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • conform documentului atașat


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 21 martie 2023, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afisării anunțului;
 • selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin – în termen de doua zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza si evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentară de departajare (proba D) în termen de o zi lucratoare de la depunerea dosarelor;
 • proba scrisă si proba clinică/practică se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunțului, la o dată care va fi comunicată si afișată pe site-ul instituției și la sediul acesteia.
 • Înscrierile la concurs se fac la sediul Unității Medico-Sociale Teaca, localitatea Teaca, nr. 153, județul Bistrița-Năsăud, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 si 90 de zile de la publicare.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 • a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
 • b)copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici;
 • c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • j)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european;
 • l) chitanta de plata a taxei de concurs.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Unitatea Medico-Socială, din comuna Teaca nr. 153, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0263.273.818, 0740/181.318.

Document atașat