Medic


cRESA CASTELUL PITICILOR
Expiră in 2023-10-06


Anunt


Creșa Castelul Piticilor a orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual pe perioadă nedeterminată, post cu o durată a timpului de muncă de 2 ore/zi, respectiv 10 de ore/săptămână, după cum urmează:
1.Medic primar în specialitatea medicină de familie, S – 1/4 post
Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:
-pentru medic primar în specialitatea medicină de familie, S – 1/4 post
1) Studii de specialitate**: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specialitatea medicină generală; cu drept de liberă practică; Asigurare Malpraxis; vechime: reprezintă avantaj experienţa pe un post similar; fără sancțiuni disciplinare.
2) Perfecționări (specializări): ;
3) Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): DA;
4) Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU;
5) Abilități, calități și aptitudini necesare: Abilități de comunicare și relaționare cu personalul unității de învățământ; Abilități de muncă în echipă.
6) Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019): NU;
7) Vechime: Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: reprezintă un avantaj;
8) Adeverință pentru participare la concurs membru eliberată de Colegiul Medicilor;

Cerințe specifice pentru încheierea contractului de muncă:
a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.
Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.
Calendarul de desfășurare a concursului:
1 Publicare anunț 18.09.2023
2 Data limită de depunere a dosarelor de concurs 06.10.2023
3 Selecția dosarelor 10.10.2023
Afișare rezultate selecție dosare 11.10.2023
Depunerea contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor 12.10.2023
Soluționare contestații și afișarea rezultatelor 12.10.2023
4 Proba scrisă 13.10.2023
Afișare rezultate proba scrisă 16.10.2023
Depunere contestațiilor pentru proba scrisă 17.10.2023
Soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă și afișarea rezultatelor 17.10.2023
5 Proba interviu 18.10.2023
Afișare rezultate proba interviu 19.10.2023
Bibliografia
• O.M.E.C.T.S./M.S. nr, 5298 /1668 / 2011, publicat în M.Of. nr.25/2012, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor si elevilor din unităţile de învăţământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos;
• O.M.S. nr. 1955 din 18 octombrie 1995, publicat în M.Of. nr.59/1996, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
• ORDINUL M.S.P.nr. 1563 din 12 septembrie 2008, publicat în M.Of.nr. 651/2008, pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
• Ciofu E., Ciofu C. „Esenţialul in pediatrie” – Ediţia ll-a, Editura Amalteea , Bucureşti, 2000;
• Ciofu E , Ciofu C „Tratat de pediatrie ” – Editura Medicala , Bucureşti;
• H.G. nr. 566 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară.
Date contact și informații suplimentare: sef serviciu – Cionca Bianca Laurentia – tel. 0742964626