Mecanic întreținere creșă


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SIBIU
Anuntul a expirat


Anunt


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU
Sibiu str. Hațegului, nr. 8 CP 550069
Tel/Fax: 0369424476
Email: scoala1.sibiu@gmail.com
Nr. înreg. 2705/ 08.09.2023

ANUNŢ ANGAJARE
MECANIC ÎNTREȚINERE

Creșa cu program prelungit a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sibiu organizează concurs pentru:
– un post vacant de mecanic întreținere – creșă.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Actul de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– Documente care să ateste nivelul studiilor, cel puțin medii;
– Documente care atestă calificarea pentru postul solicitat, inclusiv cursuri recunoscute oficial;
– Carnetul de muncă, în original și/sau adeverințe din Revisal ;
– Cazierul judiciar, certificat de integritate comportamental;
– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– Curriculum vitae;
– Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
NOTĂ: Copiile actelor originale se vor autentifica la secretariatul unității.

Condițiile generale necesare pentru ocuparea postului:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:
– Studii liceale ;
– Cursuri de igienă specifice postului;
– Abilități pentru munca în echipa;

Concursul va consta în: – proba scrisă
– proba practica.
– interviu

Etapele de desfășurare a concursului:

1. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Școala Gimnazială Nr.1 Sibiu și verificarea documentelor din dosar, secretariat în interval orar : 9.00-13.00 11.09.2023-22.09.2023
Notă: Vă rugăm să respectați programul de depunere a dosarelor.
2. Selecția dosarelor 25.09.2023
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 25.09.2023 ora 12.00
4. Depunerea contestației privind rezultatele selecției dosarelor 26.09.2023 orele 09.00-11.00
5. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 26.09.2023 ora 12.00
6. Susținerea probei scrise 27.09.2023 orele 09.00-11.00
7. Afișarea rezultatelor probei scrise 27.09.2022 ora 13.00
8 Depunerea contestațiilor în urma probei scrise 27.09.2023 orele 14.00-15.00
9. Afișarea rezultatelor după contestația probei scrise 27.09.2023 ora 16.00
10. Susținerea probei practice 28.09.2023 ora 9.00
11. Susținerea interviului 28.09.2023 ora 11.00
12. Afișarea rezultatelor după proba practică și interviu 28.09.2023 orele 15.00-16.00
13. Afișarea rezultatului final al concursului 29.09.2023 ora 9.00

NOTĂ: Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la proba practica.

Tematica și bibliografia pentru ocuparea funcției de mecanic de întreținere -creșă
a.) Tematica:
– Exploatarea instalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente acestora,
– Reglementări privind apărarea împotriva icendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, norme de protecție a muncii,
– Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire, etc.
– Securitatea și sănătatea în muncă, PSI.

b.) Bibliografia:
– Legea nr 198 / 2023 cu actualizările la zi;
– OMEN nr 5079 / 2016 cu actualizările la zi;
– Legea nr 53 / 2003 cu actualizările la zi;
– Contractul Colectiv de Munca nr 78 / 2017
– Normative / ordine în domeniul lucrărilor sanitare, termice și electrice;
– Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare; Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor;
– Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Director,
prof. Claudiu CANCIU