Manager spitalul Clinic de psihiatrie si neurologie brasov


Spitalul clinic de psihiatrie si neurologie Brasov
Anuntul a expirat


Anunt


Ocuparea funcției contractuale vacante de manager din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
La concursul organizat pentru ocuparea functiei de manager din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov, au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:
1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, în data de 28.09.2023;
2) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management în data de 10.10.2023 ora 1000.

Dosarele de inscriere vor fi depuse fizic la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov, din str. Prundului nr.7-9 Brașov Serviciul R.U.N.O.S., până la data de 25.09.2023