Manager Spital


CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA, JUD. MARAMUREŞ
Expiră in 2023-10-16


Anunt


Anunț rectificat

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA JUD. MARAMUREŞ

organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de Manager Spital persoană fizică,

în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Recuperare Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1, Jud.
Maramureş, în perioada 12.09.2023-03.11.2023, desfăşurându-se în două etape:

1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 19.10.2023 – etapă eliminatorie.

2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului de Recuperare Borşa, pe baza temelor – cadru, la data de 30.10.2023, ora 11,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

Data publicării anunţului de concurs – 12.09.2023

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs – 16.10.2023 ora 14,00

Data verificării dosarelor candidaţilor – 19.10.2023

Data afişării rezultatului selecţiei de dosare – 19.10.2023, ora 14,00

Data limită de depunere a contestaţiilor privind
rezultatul verificării dosarelor – 20.10.2023,ora 14,00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor – 23.10.2023, ora 14,00

Publicarea proiectelor de management – 24.10.2023

Data susţinerii publice a proiectului de management – 30.10.2023, ora 11,00

Afişare rezultat proba de susţinere a proiectului de management – 31.10.1023, ora 14,00

Data- limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de management – 01.11.2023, ora 14,00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba de susţinere a proiectului de management – 03.11.2023, ora 14,00

Data afişării rezultatelor finale ale concursului – 03.11.2023, ora 15,00

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Recuperare Borşa, str.Floare de Colţ
nr. 1, la Biroul R.U.N.O.S., până la data de 16.10.2023, ora 14.00; se va intocmi opisul documentelor cuprinse in dosar si se va specifica numărul total de pagini depuse.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din OMS nr.1.520/2016, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

La depunerea dosarului de înscriere, candidatul va primii un cod de identificare care este numărul de înregistrare a cererii de participare la concurs şi care va fi utilizat la afişarea rezultatelor concursului pentru fiecare candidat în parte.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului de Recuperare Borşa în zilele de 28.09.2023 si 29.09.2023, în intervalul orar 12.00- 14,00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Mass-media şi persoanele interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management , vor transmite până la data de 26.11.2023, ora 14.00, pe adresa de e-mail spital_borsa@yahoo.com solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate.
Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs .

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management.
Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.
Întrebările vor fi adresate prin e-mail la adresa spital_borsa@yahoo.com, până la data de 26.11.2023 ora 14.00. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0262 / 342120 interior 120.