Manager spital, persoană fizică


Spitalul Orășenesc Rupea, județul Brașov
Anuntul a expirat

Spitalul Orășenesc Rupea, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Rupea în perioada 24.04.2023 – 04.05.2023, desfășurându-se în 2 etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie – 24.04.2023 – 27.04.2023;
 2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – 02.05.2023 – 04.05.2023.

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

 • vizitarea spitalului de către candidații interesați, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management: 04.04.2023;
 • termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați:24.04.2023, ora 10.00;
 • verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs: 24.04.2023-25.04.2023 ora 12.00;
 • afișarea la sediul unității și publicarea pe site-ul spitalului (www.spitalrupea.ro) a rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs cu mentiunea „admis” sau „respins”: 25.04.2023, ora 14.00;
 • termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs:04.2023, ora 14.00;
 • afișarea la sediul unității a rezultatelor contestațiilor și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (www.spitalrupea.ro): 27.04.2023, ora 00;
 • publicarea pe site-ul spitalului (www.spitalrupea.ro) a proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere: 27.04.2023.
 • termen limită pentru transmiterea prin e-mail la adresa spitalrupea@yahoo.com a intenției de participare din partea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – până pe 24.04.2023, ora 14.00. În același termen vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) – (10) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • termen limită pentru confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management: 25.04.2023, ora 14.30;
 • data etapei de evaluare constând în susținerea publică a proiectului de management:05.2023 ora 10.00;
 • afișarea la sediul unității a rezultatelor susținerii publice a proiectului de management și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (www.spitalrupea.ro): 05.2023, ora 10.00;
 • termen limită pentru depunerea eventualelor contestații: 05.2023, ora 10.00;
 • data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management și afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului: 04.05.2023, ora 15.00;
 • afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (www.spitalrupea.ro): 04.05.2023 ora 16.00;

La concursul pentru ocuparea funcției de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice;
 • c) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • d) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orășenesc Rupea până în data de 24 aprilie 2023, ora 14.00 – precizându-se numărul de file din dosarul primit.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orășenesc Rupea până în data de 24.04.2023, ora 10.00 – precizându-se numărul de file din dosarul primit.

Rectificare conform solicitării angajatorului.

document atașat nou

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în principal, următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, in invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • f) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • g) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • h) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • j) proiectul de management realizat de candidat;
 • k) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • l) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • m) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

La sediul Spitalului Orășenesc Rupea precum și pe site-ul acestuia, respectiv la adresa wwwspiitalrupea.ro., vor fi afișate:

 1. Prezentul anunț de concurs;
 2. Bibliografia de concurs și Temele – cadru pentru proiectul de management;
 3. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Rupea.

La cererea candidaţilor, Spitalul Orășenesc Rupea va pune la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum şi orice alte documente sau informaţii necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepţia acelor informaţii sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon mobil: 0743/599.489, de luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc Rupea, Rupea, Str. Republicii, nr. 128, județul Brașov, telefon 0268/260.891, e-mail: spitalrupea@yahoo.com.

Document atașat