Manager spital – persoana fizică


Spitalul Municipal Oltenița, județul Călărași
Anuntul a expirat

In conformitate cu Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitale publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătații , publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 1073 din 30 decembrie 2016,și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager , aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Oltenița nr. 6 din 09.01.2023, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Oltenița organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Oltenița , judetul Călărași str.Argeșului nr.134 ,in perioada:10.02.2023 -01.04.2023 desfăsurându-se în două etape :

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite in anunțul de concurs , care va avea loc până pe data de 16.03.2023 , etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul spitalului , pa baza temelor –cadru în data de 29.03.2023 , ora 10:00.

La concurs pot participa personae fizice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenți ai unei instițutii de învatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • c)să fie absolvent cu diploma al studiilor universitare de licentă sau de master in : medicină , specialitazarea medicala,medicină dentară , specializarea medicină dentară , stiințe juridice sau științe economice și să aibă cel puțin 5 ani vechime in specialitatea sutidiilor.
 • d)nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenție, cu
 • excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere  se depune la sediul Spitalului Municipal Oltenița str. Argeșului nr. 134. Jud. Călărași , pana la data de 13.03.2023 ora 15,00.

  Dosarul de înscriere trebuie sa conțina urmatoarele documente :

 • a) cererea de înscriere la concurs în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, în termen de valabilitate;
 • c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea studiilor universitare de licenta sau de masterin : medicina , specializarea medicala, medicina dentara, specializarea medicina dentara, stiinte juridice sau stiinte economice ;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform. art V pct 1 din OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor masuride simplificare la niveluladministratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative ;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j ) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere din partea candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m). declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata  de catre institutia competenta existent conflictului de interese ori starea de incompatibilitate  cu privire la candidat .
 • n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul spitalului in data de  21.02.2023  sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului.

Orice persoana poate sa isi manifeste intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management si poate adresa intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de management.

In acest sens , persoanele interesate vor transmite pâna la data de 27.03.2023 , ora 14.00 pe adresa de e-mail spoltenita@yahoo.com solicitarile de participare , cu precizarea numelui și prenumelui si eventualele întrebari pe care vor sa le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate , precum si mass- media , se face după confirmarea intentiei de participare de către comisia de concurs.

Pe site-ul Spitalului Municipal Oltenița , precum și la sediul unității , se află afișate :

 • Anunțul de participare;
 • Bibliografia de concurs , Temele – cadru pentru proiectul de management și Structura proiectului de management.
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;

Relații suplimentare se pot obtine la nr. de tel . 0242/515931 int. 237 sau 253 ( luni – vineri pana la ora  8-15.00 ).

Anunț

bibliografie

calendar concurs