Manager spital persoană fizică


Spitalul de Psihiatrie Săpunari, Județul Călărași
Anuntul a expirat


 În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1520/2016 şi potrivit prevederilor  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului (denumit în continuare Regulament) pentru ocuparea funcţiei de manager aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 226 din 22.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Săpunari organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Săpunari situat în jud. Călărași, com. Lehliu, sat Săpunari, str. Principală, nr. 15, în perioada 31.03.2023 – 12.04.2023, desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc la data de 31.03.2023 – etapa eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor- cadru, în data de 06.04.2023, ora 10.00.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ  următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. c) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. d) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 5. e) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii
  • *De asemenea, aceste persoane trebuie să fie absolvente cu diplomă al studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului de Psihiatrie Săpunari situat în jud. Călărași, com. Lehliu, sat Săpunari, str. Principală, nr. 15, până pe data de 27.03.2023, ora 16.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 6. f) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. g) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 9. i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 10. j) proiectul de management realizat de candidat;
 11. k) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 06.03.2023, ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătura cu proiectul de management.In acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 05.04.2023, ora 16.00 pe adresa de e-mail: sp_sapunari@yahoo.com, solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătura cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de  către comisia de concurs.

Pe site-ul Spitalului Spitalului de Psihiatrie Săpunari (https://sp-sapunari.ro) precum şi la sediul unităţii, se află afişate :

 • Anunţul de participare
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică
 • Bibliografia de concurs, Temele – cadru pentru Proiectul de management şi Structura proiectului de management

Relaţii suplimentare se pot obţine de la nr. de telefon 0242/645.194.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul de Psihiatrie Săpunari, Strada Principală nr. 15, Județul Călărași,  telefon/fax: 0242/645.194, e-mail: sp_sapunari@yahoo.com

Documente atașate

 1. Calendar
 2. Bibliografie
 3. Anunț