Manager spital, persoană fizică


Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Expiră in 11 zile, 22 ore


În conformitate cu prevederile  Ordinul nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, coroborat cu prevederile art.187 alin.10, lit.b), Titlul VII- Spitalele din Legea  nr.95/2006 Republicata, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI, Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4, Iasi in perioada 08.03.2023 – 26.04.2023, desfășurându-se in 2 etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapã eliminatorie – 10.04.2023;
 • etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – 20.04.2023.

            Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

 •  vizitarea spitalului de către candidații interesati, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management: 03.2023;
 • termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați:04.2023, ora 14,00;
 • verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs:04.2023;
 • afișarea la sediul unității și publicarea pe site-ul spitalului (www.iroiasi.ro) a rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs cu mentiunea ”admis” sau ”respins”: 04.2023, ora 14,00;
 • termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs:04.2023, ora 14,00;
 • afișarea la sediul unității a rezultatelor contestațiilor și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (www.iroiasi.ro): 04.2023, ora 14,00;
 • publicarea pe site-ul spitalului (iroiasi.ro) a proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere: 13.04.2023;
 • termen limită pentru transmiterea prin e-mail la adresaoncoiasi@iroiasi.ro a intenției de participare din partea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management  – până pe 04.2023 ora 10,00. În același termen vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) – (10) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • termen limită pentru confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management: 04.2023 ora 12,00;
 • data etapei de evaluare constând în susținerea publică a proiectului de management:04.2023;
 • afișarea la sediul unității a rezultatelor susținerii publice a proiectului de management și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (www.iroiasi.ro): 04.2023;
 • termen limită pentru depunerea eventualelor contestații: 04.2023;
 • data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management și afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului:04.2023;
 • afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (iroiasi.ro): 26.04.2023;

 La concursul pentru ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice;
 • c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI, Str. Gral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4, Iasi – secretariat, până la data de 06.04.2023, ora 14,00 – precizându-se numărul de file din dosarul primit.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în principal, următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, in invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

La sediul Institutul Regional de Oncologie Iași precum și pe site-ul acestuia, respectiv la adresa www.iroiasi.ro, vor fi afișate:

 • Prezentul anunț de concurs;
 • Bibliografia de concurs și Temele – cadru pentru proiectul de management;
 • Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0374278810, interioare: 545, 543, de luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

Document atașat