Manager persoană fizică


Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Expiră in 0 zile, 12 ore


In temeiul prevederilor art. 177 alin. (1) și al art. 187 alin. (10) lit.b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și in baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției  de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Tg. Lăpuș , aprobat prin Dispoziția Primarului orașului Tg. Lăpuș nr. 387/ 2022, concurs pentru ocuparea  funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Tg. Lăpuș,

 

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Lăpuș , str. Tineretului, nr. 9-11, Jud. Maramureș, in perioada 08.11.2022 – 21.12.2022, în două etape , după cum urmează :

a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 06.12.2022, etapă eliminatorie;

b) etapa de susţinere si de evaluare a proiectului de management, care va avea loc în data de 19.12.2022, ora 10.00.

 

La concurs  se pot înscrie candidații care îndeplinesc , cumulativ următoarele condiții,

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi cu diplomă al studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii .

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Lăpuș pană la data de 05.12.2022, ora 10.00 la secretariatul spitalului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente :

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze ;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate ;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e)curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere

o) dovada plății taxei de participare la concurs achitată la casieria unității.

Candidații interesați pot efectua o vizită în cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Lăpuș în data de 18.11.2022, în intervalul orar 10,00 -12,00  pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

 

Calendarul de desfășurare a  concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică  :

Nr. crt Activitatea Data
1 Afișarea anunţului de concurs 08.11.2022
2 Vizitarea spitalului de către candidații interesați 18.11.2022 ,

(în intervalul orar

10,00 -12,00)

3 Termen limită înscriere condidați ( depunere dosare) 05.12.2022, ora 10,00
4 Verificarea dosarelor de înscriere ale candidaților 06.12.2022
5 Afișarea rezultatului verificării dosarelor de înscriere 06.12.2022
6 Depunere contestații împotriva rezultatelor verificării  dosarelor 07.12.2022 ( în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor)
7 Soluționarea contestațiilor 08.12.2022 (în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora)
8 Publicarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management ale candidaților admiși 09.12.2022
9 Manifestarea intenției de participare la susținerea proiectelor de management a persoanelor interesate, la adresa de e-mail secretariat@spitaltglapus.ro 15.12.2022, ora 10,00
10 Confirmarea de către comisia de concurs a intenției de participare la susținerea proiectelor de management* 16.12.2022, ora 10,00
12 Susținerea  proiectului de management 19.12.2022, ora 10,00
13 Afișarea  rezultatelor în urma susținerii proiectului de management 19.12.2022 (în termen de 24 de ore de la finalizarea probei)
14 Depunerea contestațiilor 20.12.2022 (  în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor )
15 Soluționarea contestațiilor 21.12.2022 ( în termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora)
16 Afișarea rezultatelor  finale 21.12.2022

 

*Comisia de concurs va confirma participarea persoanelor interesate,in ordinea cronologica a solicitarilor, in termen de 24 de ore de la primirea fiecarei intentii de participare, in limita a 3 persoane.

 

Alte informații :

Pe site-ul Spitalului Orășenesc Tg. Lăpuș www.spitaltglapus.ro și la sediul spitalului sunt afișate :

 • Anunțul de concurs
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Tg. Lăpuș
 • Temele și structura proiectului de management
 • Bibliografia de concurs .

 

Taxa de participare la concurs este de 500 lei.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc Tg.Lăpuș, Comp. Resurse Umane la tel. 0262/384.324 (interior 302) .

Document atașat