Manager, persoană fizică


Spitalul Orășenesc Oțelu Roșu, județul
Anuntul a expirat


În baza prevederilor art.176 și 177 a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc Oțelu Roșu organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică.

Bibliografia de concurs se stabileste conform legislatiei specifica activitatii spitalului public in domeniul managementului sau managementului sanitar.

Înscrierile se vor face la sediul unitatii din Oțelu-Roșu, str.Republicii , nr.109, până în data de 04 iulie 2022.

Locul de desfasurare a concursului constand in sustinerea publica a proiectului de management este sediul unitatii, in ziua de 11 iulie 2022, ora 12.00.

Dosarul de înscriere la concurs/examen va contine in mod obligatoriu:

Cerere în care se mentionează funcția pentru care dorește să candideze;

Copie certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;

Copie certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;

Copie certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevazute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

Curriculum vitae;

Adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;

Cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs, conform Legii nr.290/2004 cu modificarile si completarile ulterioare – privind cazierul judiciar;

Adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

Declaratie pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

Copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care candidatul si a schimbat numele, dupa caz;

Proiectul de management realizat de candidat;

Declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;

Declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

Declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

site: https://spitalotelurosu.ro/  telefon: 0255/530.308.

  1. anunt manager 2022
  2. BIBLIOGRAFIE concurs manager 2022 TRIMIS MINISTER