Manager – persoană fizică


Spitalul Orășenesc Măcin, județul Tulcea
Anuntul a expirat

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Măcin, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1520/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru  ocuparea funcţiei  de manager – persoană fizică din spitalele publice şi potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Orăşenesc Măcin ,organizează concurs pentru ocuparea funcţiei manager persoană fizică la sediul administrativ al Spitalului Orăşenesc Măcin.

Concursul va avea loc  în perioada 27.03.2023- 13.04.2023, în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 27.03.2023, etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului , pe baza temelor cadru , în data de 10.04.2023.

Dosarele de înscriere se depun la sediul administrativ al Spitalului Orăşenesc Măcin, str. Mircea Vodă ,nr.34, biroul RUNOS, până la data de 24.03.2023.

Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:

 • Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi: 13.03.2023 în intervalul orar 9.00-12.00 sub îndrumarea directorului medical;
 • Termen limită de înregistrare a dosarului: 24.03.2023 ora 15.00;
 • Verificarea dosarelor candidaţilor: 27.03.2023 ora 13.00;
 • Afişarea listei candidaţilor admişi: 27.03.2023 ora 14.00;
 • Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele verificării dosarelor: 27.03.2023 începând cu ora 15.00 pana la data de 29.03.2023 ora 15.00;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 29.03.2023 ora 15.00;
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 29.03.2023 ora 16.00;
 • Afişarea pe siteul spitalului a proiectului de management: 06.04.2023 ora 15.00;
 • Susţinerea proiectului de management şi a interviului: 10.04.2023 ora 10.00;
 • Afişarea rezultatelor susţinerii proiectului şi a interviului: 10.04.2023 ora 16.00.
 • Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele susţinerii proiectului şi a inteviului 11-12.04.2023;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 13.04.2023 ora 15.00
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 13.04.2023 ora 15.30;
 • Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 04.2023 ora 16.00

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii.

 • cunosc limba română, scris si vorbit;
 • să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
  să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;
 • să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii.
 • nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic şi psihic);
 • nu au vârsta de pensionare, conform legii;
 • au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute a fi ocupate de absolvenţi cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia certificata a diplomei de licenţă sau echivalentă;
 4. copia certificata a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într–o instituţie de învăţământ superior, acreditată potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată în conformitate cu originalul de către conducerea unităţii, de minim 5 ani;
 7. certificat de cazier judiciar;
 8. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi psihic;
 9. declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de anul 1989;
 10. declaraţie pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
 11. declaraţie pe propria răspundere că documentele depuse în xerocopie/certificate pentru conformitate de către candidat, sunt conforme cu originalul;
 12. declaraţie pe propria răspundere că proiectul de management este realizat si conceput integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată nicio incompabilitate si nici un conflict de interese în legatură cu candidatul, de către autoritatea abilitată competentă;
 14. copie certificată după actele (certificat căsătorie etc.) prin care se atestă schimbarea numelui etc;
 15. proiectul de management realizat de candidat depus într–un plic sigilat;
 16. chitanţa de plată a taxei de participare la concurs, în valoare de 1000 lei;

Persoanele și mass-media interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management și interviului vor transmite intenția de participare pe adresa de email: somacin2002@yahoo.fr cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebari pe care doreste să adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management până la data de 05.04.2023 ora 10.00.

 1. Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs cu cel puţin 24 h înaite de data susţinerii publice a proiectului de managemnt şi a interviului.

document atașat