Manager persoană fizică


Spitalul Orășenesc Huedin, județul Cluj
Expiră in 10 zile, 18 ore


În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Huedin aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Huedin cu nr. 286/16.12.2022, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

La concursul pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
 • c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Nu pot candida la concursul de ocupare a funcției de manager membrii consiliului de administrație al spitalului public care organizează concursul.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Huedin, Loc. Huedin, strada Spitalului nr. 42, jud. Cluj,  în perioada 16 ianuarie 2023 – 3 martie 2023, în două etape, după cum urmează:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie;
 • etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

 •          16 ianuarie 2023 – publicarea anunțului de concurs
 •          25 ianuarie  2023 – vizitarea spitalului de către candidații interesați

Persoanele interesate se vor prezenta în data de 25 ianuarie 2023 în intervalul orar 9.00 – 12.00, la sediul Spitalului Orășenesc Huedin, Loc. Huedin, strada Spitalului nr. 42 – Secretariat.

 • 17 februarie 2023 ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor

Candidații pot să depună dosarele de înscriere în fiecare zi lucrătoare din intervalul   cuprins între data publicării anunțului de concurs și data limită de depunere a dosarelor, în intervalul orar 10 – 15 la secretariatul unității

 • 20 februarie 2023 ora 12,00 – verificarea și afișarea rezultatelor selectării dosarelor

       Rezultatele cu mențiunea ADMIS sau RESPINS se vor afișa pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager, la sediul unității – avizier și  pe pagina de internet a Primăriei Orașului Huedin.

     Concursul este continuat numai de candidații declarați „admis”, după soluționarea contestațiilor.

21 februarie 2023 până la ora 12,00 – depunere eventuale contestații

Eventualele contestații se depun exclusiv în format letric la secretariatul unității

22 februarie 2023 până la ora 12,00 – afișarea rezultatului eventualelor contestații

    Rezultatele se vor afișa pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul unității – avizier.

 • 22 februarie 2023 ora 15.00 – afișarea proiectelor de management ale concurenților declarați admiși pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager.
 • 28 februarie 2023 ora 10.00 – susținerea proiectului de management la sediul unității
 • 01 martie 2023 până la ora 10.00 – afișarea rezultatelor concursului pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager, la sediul unității – avizier și pagina de internet a Primăriei Orașului Huedin.
 • 02 martie 2023 până la ora 10.00 – depunerea eventualelor contestații

Eventualele contestații se depun exclusiv în format letric la secretariatul unității

 • 03 martie ora 15,00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor eventualelor contestații, se vor ridica de către candidați de la Serviciul Resurse Umane al Spitalului Orășenesc Huedin, loc. Huedin, strada Spitalului nr. 42, Jud. Cluj fiind comunicate personal candidaților și se vor afișa pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul unității – avizier.
 • 04 martie ora 10,00 – Rezultatele finale se vor afișa pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager, la sediul unității – avizier și pagina de internet a Primăriei Orașului Huedin. 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului:

 • a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 • b) siguranța și satisfacția pacientului;
 • c) managementul calității serviciilor medicale;
 • d) managementul resurselor umane;
 • e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

 • l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere

Susținerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în ședință publică, la data de 28 februarie 2023 ora 10,00 la sediul Spitalului Orășenesc Huedin, Huedin strada Spitalului nr. 42.

La cererea candidaților, spitalul pune la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal a unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum și orice alte documente sau informații necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii. Solicitările candidaților se transmit pe adresa de e-mail secretariat@spitalulhuedin.ro.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa secretariat@spitalulhuedin.ro până cel tarziu la data de 24.02.2023 ora 10,00, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologica a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. Participarea va fi permisă pe baza actului de identitate.

În cadrul susținerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai întâi, pe durata de maximum 20 de minute, proiectul de management întocmit și apoi va răspunde întrebărilor din partea membrilor comisiei de concurs și întrebărilor transmise din partea persoanelor participante.

Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru răspunsul la întrebări pentru fiecare candidat. Această durată poate fi suplimentată de președintele comisiei de concurs în cazul în care sunt necesare întrebări sau lămuriri suplimentare din partea candidaților, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al candidaților, dar nu mai mult de 15 minute. În măsura în care există, 3 dintre întrebări provin din partea oricărei persoane, cu respectarea prevederilor legale, iar restul întrebărilor din partea membrilor comisiei de concurs

Comisia de concurs va putea adresa întrebări din bibliografia publicată împreună cu anunțul de concurs conținând legislație specifică activității spitalului public și lucrări de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar. Candidații au dreptul să dețină asupra lor sursele bibliografice și să le consulte în vederea fundamentării răspunsurilor la întrebări.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidați, menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiția ca aceste întrebări să aibă legatură cu proiectul de management și să fie adresate prin e-mail, la adresa secretariat@spitalulhuedin.ro cu cel puțin 24 de ore înainte de data prevăzută pentru susținerea publică a proiectului de management respectiv până la data de 24.02.2022 ora 10,00. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfășoară proba de concurs, cu excepția membrilor comisiei de concurs. Nu se adresează candiatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială.

Punctajul maxim aferent probei de susținere publică și de evaluare a proiectului de management este de 10 puncte, corespunzator notei 10,00.

În urma susținerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management și nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului.

Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Nota finală minimă de promovare a concursului este 7,00.

După finalizarea etapelor de concurs se întocmește, în ordine descrescătoare, clasificarea candidaților care au promovat concursul.

Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerii concursului pentru ocuparea funcției de manager al spitalului public pentru care a concurat.

La medii egale, departajarea candidaților se face după nota acordată pentru evaluarea proiectului de management, iar la menținerea egalității, după experiența managerială, așa cum rezultă din curriculum vitae.

Rezultatele în urma desfășurării probei referitoare la susținerea publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Huedin, Huedin strada Spitalului nr. 42 și se publică concomitent pe pagina de internet a spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs manager în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

Candidații au dreptul să conteste rezultatele în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor prin depunerea unei eventuale contestații exclusiv în format letric la secretariatul unității, conform calendarului de concurs.

Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul unității, se publică concomitent pe pagina de internet a spitalului www.spitalulhuedin.ro, după finalizarea perioadei de contestații sau, după caz, după soluționarea contestațiilor.

Documente atașate

Spital Huedin_Bibliografie-concurs-manager

Spital Huedin_CONCURS MANAGER 2023