Manager persoană fizică


Spitalul Orășenesc Hârlău, județul Iași
Expiră in 4 zile, 10 ore


Consiliul de Administrație din cadrul Spitalului Orășenesc Hârlău, organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică în cadrul Spitalului Orășenesc Hârlău, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 (republicata si actualizata) privind reforma în domeniul sănătății și a Regulamentului de organizare a concursului pentru funcția de manager al Spitalului Orășenesc Hârlău aprobat prin Dispoziția nr. 505/04.05.2017 emisă de Primarul Orașului Hârlău, județul Iași.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Hârlău, din orașul Hârlău, jud. Iași în perioada 24.06 – 08.08.2022.

Concursul se va desfășura  în  două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 26 iulie 2022 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susținere și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Hârlău, pe baza temelor – cadru, în data de 02 august 2022, ora 11,00.

Concursul se va desfășura  după următorul program :

Nr. Crt. Activitate Data
1. Data publicării anunțului:                                                                                                          sediu spital, site spital, portal posturi.gov.ro. 24.06.2022

 

2. Vizitarea spitalului de către candidații interesați 30.06.2022 în intervalul orar 10.00 – 12.00
3. Termen limită de depunere a dosarelor 25 iulie 2022, ora 11 :00
4. Selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor 26.07.2022
5. Termen depunere contestații 27.07.2022
6. Termen pentru soluționarea contestațiilor 28.07.2022
7. Publicarea proiectelor de management depuse de candidati, pe pagina web www.spitaluloraseneschirlau.ro, sectiunea « Anunturi » 29.07.2022
8. Termen limita pentru manifestarea intentiei de participare la sustinerea proiectului de management, de catre mass-media precum si a persoanelor interesate, la adresa de mail: soh@spitaluloraseneschirlau.ro 30.07.2022
99. Termen limită de transmitere de către persoanele interesate a întrebărilor care trebuie să aibă legătură cu proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: soh@spitaluloraseneschirlau.ro 30.07.2022
10. Confirmarea de catre comisia de concurs a intentiei de participare de catre persoanele interesate 01.08.2022
11. Susținerea proiectului de management 02.08.2022 ora 11 :00
12. Afisarea rezultatelor 03.08.2022
13. Termen pentru depunerea contestatiilor 04.08.2022
14. Termen pentru solutionarea contestatiilor 05.08.2022
15. Data afișării rezultatelor finale  ale concursului 08.08.2022

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul la Spitalului Orășenesc Hârlău, la secretariatul unității, până la data de 25.07.2022 ora 11.00, înregistrându-se numărul de pagini din dosarul  de concurs in opisul documentelor pe care candidatul îl atașează.

La concurs au acces persoanele fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar <LLNK 12004 290 11 201 0 1;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosaru va contine si un opis al documentelor depuse la dosar.

Pe site-ul unitatii www.spitaluloraseneschirlau.ro unității se află afișate:

 • Anunțul de concurs;
 • Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică în cadrul Spitalului Orasenesc Hârlău;
 • Bibliografia de concurs, temele–cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orășenesc Hârlău, telefon/fax: 0232/720300,  in intervalul orar 08:30-14:00.

Detalii suplimentare privitor la anunț (de descărcat)