Manager persoană fizică


Spitalul Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava
Expiră in 9 zile, 10 ore


Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc Gura Humorului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1520/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi potrivit Regulamentului de organizare şi defăsurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager personă fizică la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, aprobat prin Dispoziţia primarului oraşului Gura Humorului, nr. 842 din data de 20.12.2022, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică.

Concursul se va desfăşura la sediul administrativ al Spitalului Orășenesc Gura Humorului din oraşul Gura Humorului, B-dul Bucovina, nr. 17, judeţul Suceava, în perioada 07.02.2023 – 27.02.2023, în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 07.02.2023, etapă eliminatorie;
 • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 22.02.2023, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul administrativ al Spitalului Orășenesc Gura Humorului, B-dul Bucovina, nr. 17, biroul RUNOS, până pe data de 06.02.2023, ora 14.00.

Calendarul de sefăşurare a concursului este următorul:

 • Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi: 20.01.2023, în intervalul orar 9.00-12.00, sub îndrumarea directorului medical
 • Termen de înregistrare a dosarului: 06.02.2023, ora 15.00
 • Verificarea dosarelor candidaţilor: 07.02.2023, ora 13.00
 • Afişarea listei candidaţilor admişi: 07.02.2023, ora 14.00
 • Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele verificării dosarelor: 07.02.2023, începând cu ora 15.00 – până în data de 09.02.2023, ora 15.00
 • Soluţionarea contestaţiilor: 09.02.2023, ora 15.00
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 09.02.2023, ora 15.30
 • Afişarea pe site-ul spitalului a proiectului de management: 16.02.2023, ora 15.00
 • Susţinerea proiectului de management: 22.02.2023, ora 10.00
 • Afişarea rezultatelor susţinerii proiectului de management: 23.02.2023, ora 10.00
 • Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele susţinerii proiectului de management: 23.02.2023, începând cu ora 10.30 – până în data de 24.02.2023, ora 10.30
 • Soluţionarea contestaţiilor: 27.02.2023, ora 15.00
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 27.02.2023, ora 15.30
 • Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 27.02.2023, ora 16.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, în învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele şi mass – media interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail: runosgh@gmail.com, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care doreşte să le adreseze candidatului în legătură cu proiectul de management, până la data de 20.02.2023, ora 10.00.

Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Documente atașate