Manager persoana fizica


Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiş
Anuntul a expirat


Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Faget organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager spital, persoana fizica, in conformitate cu prevederile Disp. Primarului nr. 112//18.05.2022 si prevederile OMS nr. 1520/2016 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, coroborate cu prevederile art.187, alin. 10, lit. b), Titlul VII – Spitalele din legea nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii.

Concursul va avea loc la SPITALUL ORASENESC FAGET, str. Spitalului, nr.4, oras Faget, jud Timis, in perioada 20.05.2022- 08.07.2022, desfasurandu-se in doua etape:

 1. Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs ce va avea loc in data de 23.06.2022, etapa eliminatorie;
 2. Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura pe baza temelor cadru in data de 05.07.2022, ora 10:00;

Calendarul de desfasurare a concursului este:

 • 23.05.2022  intervalul orar 09:00-12:00 – vizitarea Spitalului de catre candidatii interesati sub indrumarea Directorului medical;
 • 21.06.2022 ora 15:00 – termen limita inscriere candidati(depunere dosare);
 • 23.06.2022 verificarea si publicarea listei candidatilor inscrisi cu mentionarea rezultatului ADMIS sau RESPINS;
 • 24.06.2022 primirea contestatiilor depuse de candidati;
 • 27.06.2022 solutionarea contestatiilor si publicarea listei candidatilor ADMISI
 • 29.06.2022 publicarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management depuse de candidatii declarati ADMISI in urma finalizarii etapei de verificare a dosarelor de inscriere;
 • 05.07.2022 sustinerea proiectului de management in plenul comisiei de concurs;
 • 05.07.2022 publicarea rezultatelor in urma desfasurarii probei de sustinere publica si evaluare a proiectului de management;
 • 06.07.2022 depunerea contestatiilor referitoare la sustinerea publica si evaluarea proiectului de management;
 • 08.07.2022 publicare rezultate finale concurs;

La concursul pentru ocuparea functiei de manager din spitalele publice pot participa persone fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere la concurs se depune de luni pana vineri la secretariatul unitatii in intervalul orar 08-15.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

o) chitanta pentru achitarea taxei de concurs. Valoarea taxei este de 600 lei.

Persoanele si mass-media care isi manifesta intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management vor transmite solicitarea de participare cu precizarea numelui si prenumelui persoanei interesate si eventuale intrebari pe adresa de e-mail secretariat@spitalfaget.ro pana la data de 04.07.2022, ora 10:00. Participarea va fi confirmata de comisia de concurs si se va efectua in ordinea cronologica a solicitarilor in termen de 24 de ore de la data primirii solicitarii de participare.

Pe site-ul Spitalului Orasenesc Faget precum si la sediul unitatii se afla afisate:

 • anuntul de concurs;
 • bibliografia de concurs;
 • temele-cadru pentru proiectul de management si structura proiectului de management;
 • regulamentul de organizare si desfasurare a concursului;

Tema proiectului de management este la alegerea candidatilor din urmatoarea lista de cinci teme:

 • planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
 • siguranta si satisfactia pacientului;
 • managementul calitatii serviciilor medicale;
 • managementul resurselor umane;
 • performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului;

Structura proiectului de management:

 • Descrierea situaţiei actuale a spitalului
 • Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 • Identificarea problemelor critice
 • Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 • Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate
 • Scop
 • Obiective
 • Activităţi
 • definire
 • încadrare în timp – grafic Gantt
 • resurse necesare – umane, materiale, financiare
 • responsabilităţi
 • Rezultate aşteptate
 • Indicatori – evaluare, monitorizare
 • Cunoaşterea legislaţiei relevante

Relatii suplimentare la Spitalul Orasenesc Faget, tel. 0256/320860.

bibliografie manager

TEMELE CADRU