Manager, persoană fizică


Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba
Expiră in 27 zile, 18 ore


Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, Str Republicii nr. 13, județul Alba, organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager, pe o perioadă de 4 ani, persoană fizică, la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba.

Concursul se va desfășură potrivit Regulamentului de desfășurare și organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba, aprobat puin Dispoziția Primarului orașului Abrud nr.152/04.08.2022.

Criterii de selecție

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Condiții de participare

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfășură în perioada 16.09.2022-11.11.2022, în Sala de ședință a Primăriei orașului Abrud, situată în localitatea Abrud, str. Piața Eroilor nr. 1, județul Alba, după următorul calendar:

Nr. ert. Activitate Data
1 Afișare anunț 16.09.2022
2 Vizitarea spitalului de către candidaților interesați 4.10.2022, în intervalul orar 900-1400
3 Termen limită de depunere a dosarelor* 17.10.2022 ora 1500
4 Selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor 18.10.2022-19.10.2022
5 Termen pentru depunerea contestațiilor* În termen de 24 de ore de la afișarea selecției dosarelor
6 Termen pentru soluționarea contestațiilor În termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor
7 Publicarea proiectelor de management depuse de candidați, pe pagina web www.spitalabrud.ro secțiunea „Anunțuri” 27.10.2022
8 Manifestarea intenției de participare la susținerea proiectului de management a persoanei interesate, la adresa de e-mail: spitalabrud1@gmail.com** Până în data de 31.10.2022, ora 1000
9 Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la întrebările de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: spitalabrud1@gmail.com ** Până în data de 02.11.2022, ora 1000
10 Confirmarea intenției de participare de către persoanele interesate Până în data de 03.11.2022, ora 1200
11 Susținerea proiectelor de management 04.11.2022 ora 1000
12 Afișarea rezultatelor În termen de 24 ore de la susținerea proiectelor de management
13 Termen pentru depunerea contestațiilor* În termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor
14 Termen pentru soluționarea contestațiilor* În termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor
 • Note:
  • *în cazul termenelor calculate pe ore, ora la care acestea se sfârșesc va fi menționată.
  • **confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare; sala în care se va desfășura concursul permite prezența a maxim 20 persoane.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34, între orele 08,00-15,00, email: office@spitalabrud.ro.

Document atașat