Manager-persoană fizică


Spitalul Orășenesc Deta, județul Timiș
Expiră in 11 zile, 6 ore


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SPITALULUI ORASENESC DETA

organizeaza

CONCURS

pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica

in perioada 15.09.2022-04.11.2022

 

In conformitate cu:

 • prevederile art.187, alin.10, lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile O.M.S.nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii;
 • Dispozitia Primarului Orasului Deta nr.137 din data de 14.09.2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Deta,

 

Consiliul de Admninistratie al Spitalului Orasenesc Deta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Deta, spital aflat in subordinea Consiliului Local al Orasului Deta.

 

Concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, va avea loc la sediul Primariei Orasului Deta, in perioada 15.09.2022-04.11.2022, desfasurandu-se in doua etape:

 1. etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc in data de 10.2022 ora 10.00, etapa eliminatorie;
 2. etapa de sustinerea publica si de evaluarea a proiectului de management, care se va desfasura la sediul Primariei Orasului Deta, pe baza temelor cadru, in data de 10.2022, ora 9.00.

In urma verificarii indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, candidatii sunt declarati admisi sau respinsi, putand participa la etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management doar candidatii declarati admisi.

Calendarul de desfasurare  a concursului:

Data publicarii: sediul spitalului, site spital, portal posturi gov.ro, pagina de internet a Primariei Orasului Deta, pagina de internet a Ministerului Sanatatii  

15.09.2022

Vizita candidatilor 18.10.2022, intre orele 10.00.14.00
Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs 17.10.2022, ora 14.00
Data verificarii dosarelor 18.10.2022, ora 10.00
Data afisarii rezultatului selectiei dosarelor 19.10.2022 ,ora 14.00
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 20.10.2022, ora 14.00
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 22.10.2022, ora 14.00
Afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management 26.10.2022
Depunerea intentiei de a participa la sustinerea publica a proiectului de management 27.10.2022-28.10.2022
Data sustinerii publice a proiectului de management 31.10.2022 , ora 9.00
Data afisarii rezultatelor privind evaluarea proiectului de management 01.11.2022

 

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management 02.11.2022
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management 04.11.2022
Data afisarii rezultatelor finale ale concursului 04.11.2022

 

La concurs au acces persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. cunosc limba romana, scris si vorbit;
 2. sunt absolventi cu diploma al studiilor universitare de licenta sau de master in: medicina, specializarea medicina, medicina dentara, specializarea medicina dentara, stiinte juridice sau stiinte economice;
 3. au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor;
 4. nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 5. sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 6. nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

 

Dosarele  de inscriere la concurs se depun la sediul Spitalului Orasenesc Deta, str. Mihai Viteazu nr.10, jud.Timis – la secretariat, pana in data de 17.10.2022, ora 14.00

Dosarul de inscriere  trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 2. copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 3. copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 4. copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificate pentru conformitate a carnetului de munca;
 7. cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 9. declaratia pe proprie raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 10. copie certificata pentru conformitate a actelor(certificate de casatorie etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat, asumat prin semnatura;
 12. declaratia pe proprie raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
 13. declaratie pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existent conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

Se va percepe o taxa de concurs in valoare de 200 lei, care se va achita la casieria spitalului.

 

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului Orasenesc Deta, situate in Deta, str.Mihai Viteazu nr.10, in data de 18.10.2022, intre orele 10.00-14.00,  sub indrumarea directorului medical , pentru a se informa cu problemele de la fata locului.

Mass-media precum si orice persoana interesata poate sa isi manifeste intentia de a participa la sustinerea publica a proiectelor de management si poate adresa intrebari candudatilor in legatura cu proiectul. In acest sens, mass-media si persoanele interesate vor transmite pana la data de 28.10.2022 ora 10.00, pe adresa de e-mail: conta@spitaldeta.ro, solicitarile de participare cu precizarea numelui si prenumelui si eventuale intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum si a mass-media, se face dupa confirmarea intentiei de participare de catre comisia de concurs. Confirmarea de participare se va efectua in ordine cronologica a solicitarilor, in termen de 24 ore de la data primirii solicitarii de participare.

Pe site-ul Spitalului Orasenesc Deta www.spitaldeta.ro, a Primariei orasului Deta www.detatm.ro, precum si la sediul unitatii se vor afisa urmatoarele documente:

 • Anuntul de concurs;
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica;
 • Bibliografia de concurs;
 • Temele-cadru pentru proiectul de management si structura proiectului de management.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0256/390260(luni-vineri, orele 9.00-14.00)

anunț concurs

bibliografie concurs

Regulament concurs