Manager persoană fizică


Spitalul Orăşenesc Corabia, județul Olt
Anuntul a expirat


Pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, precum și ale Dispoziţiei Primarului Oraşului Corabia nr. 984/27.07.2022 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orăşenesc Corabia.
Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orăşenesc Corabia, str. Carpaţi, nr.116, conform următorului calendar de desfăşurare:

   Data publicării: Monitorul Oficial al Romaniei – partea a III-a, sediu spital, pagină de
internet spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății
05.08.2022
   Vizitarea spitalului de către candidaţi sub îndrumarea directorului medical 16.08.2022, ora 10ºº
   Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 05.09.2022, ora 10 ºº
   Data verificării dosarelor 05.09.2022, ora 14 ºº
   Data afişării rezultatului selecţiei de dosare 05.09.2022, ora 16 ºº
   Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor 06.09.2022, ora 16ºº
   Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea dosarelor 07.09.2022, ora 10 ºº
   Publicarea proiectelor de management 07.09.2022, ora 12 ºº
   Data susţinerii publice a proiectului de management 13.09.2022, ora 10 ºº
Data afişării rezultatului probei de susţinere publică a proiectului de management 13.09.2022, ora 16 ºº
    Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere publică
a proiectului de management
14.09.2022, ora 16 ºº
    Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind proba de susţinere publică
a proiectului de management
15.09.2022, ora 14 ºº
   Data afişării rezultatelor finale ale concursului 15.09.2022, ora 16 ºº

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, str. Carpaţi, nr.116, compartimentul RUNOS – secretariat, telefon 0249/560.671, până la data de 05 septembrie 2022, ora 10ºº.
La concurs se pot înscrie candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituţii de invãţãmant superior in domeniul fundamental Ştiinţe biologice si biomedicale, ramura de ştiinţã Medicinã, domeniul de licenţã Sãnãtate, specializarea Medicinã sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe juridice, domeniul de licenţã Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe economice, domeniul de licenţã Economie, specializarea economie generalã sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe economice, domeniul de licenţã Management, specializarea Management;
c) sunt medici specialişti sau primari in specialitatea Sãnãtate publicã si management sau absolvenţi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar sau managementul serviciilor de sãnãtate sau similar, organizat într-o instituţie de invãţãmânt superior acreditatã sau absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare in management sanitar sau managementul serviciilor de sãnãtate, avizate de Ministerul Sãnãtãţii in baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii;

d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în principal următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Adresa de e-mail la care orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management este spitalcorabia@yahoo.com, iar termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare şi întrebările este 08.09.2022, ora 14ºº.

Pe site-ul spitalului(http://www.spitalcorabia.ro/) se află afișate:
-anunţul privind organizarea concursului
-bibliografie de concurs
-temele cadru pentru proiectul de management
-Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului  pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orăşenesc Corabia.

Document atașat