Manager persoană fizică


Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba
Expiră in 25 zile, 10 ore


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice, coroborat cu Dispoziția Primarului orașului Câmpeni nr. 137/24.02.2023 privind aprobarea Regulamentului  de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Câmpeni, Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER, persoană fizică, la SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni, respectiv la adresa Strada Horea, nr. 63, oraș Câmpeni, județul Alba, în perioada 03.03.2023 – 21.04.2023.

            Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie – se va desfășura în data de 05.04.2023;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – se va desfășura în data de 18.04.2023, începând cu ora 1000

            Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

 1. Vizitarea Spitalului Orășenesc Câmpeni de către candidații interesați – în perioada 15.03.2023 – 17.03.2023, în intervalul orar 1000 – 1200, sub îndrumarea Directorului medical al unității;
 2. Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați – 04.04.2023 ora 1400;
 3. Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – data de 05.04.2023, în intervalul orar 1000 – 1200;
 4. Afișarea la sediul unității și publicarea pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) a rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs – 04.2023 ora 1400;
 5. Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs – 06.04.2023 ora 1400;
 6. Termen limită pentru soluționarea contestațiilor – 07.04.2023 ora 1400;
 7. Afișarea la sediul unității a rezultatelor contestațiilor și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) – 07.04.2023 ora 1430;
 8. Publicarea pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) a proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere – 07.04.2023 ora 1500;
 9. Termen limită pentru transmiterea prin e-mail la adresaconcurs_manager@yahoo.com a intenției de participare din partea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management  – 17.04.2023 ora 1000 În același termen vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6)–(10) din Regulamntul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 10. Termen limita pentru confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – 17.04.2023 ora 1000;
 11. Data și ora de începere a etapei de evaluare constând în susținerea publică a proiectului de management – 18.04.2023 ora 1000;
 12. Afișarea la sediul unității a rezultatelor susținerii publice a proiectului de management și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) – 19.04.2023 ora 1400;
 13. Termen limită pentru depunerea eventualelor contestații – 20.04.2023 ora 1400;
 14. Data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management – 21.04.2023;
 15. Afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro): 21.04.2023 ora 15.

     La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

    Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni – Str. Horea, nr. 63, oraș Câmpeni, jud. Alba – la Secretariat, cel târziu până la data de 04.04.2023 ora 1400 , prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în principal, următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, in invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

La sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni precum și pe site-ul acestuia, respectiv la adresa https://spitalulcampeni.ro, vor fi afișate:

 1. Prezentul anunț de concurs;
 2. Bibliografia de concurs – Anexa 1;
 3. Temele – cadru pentru proiectul de management- Anexa 2;
 4. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul Orășenesc Câmpeni, aprobat prin Dispoziția primarului orașului Câmpeni nr. 137/24.02.2023;

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0258/771 717 – int 35 sau la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni – serviciul RUNOS – persoana de contact: Știop Angelica sau prin e-mail la adresa: spitalul_cimpeni@yahoo.com

 

Președinte al Consiliului de Administrație,

EC. TODEA GABRIELA DANA

document atașat