Manager persoană fizică


Spitalul Orășenesc Brezoi, județul Vâlcea
Expiră in 16 zile, 17 ore


*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Erată la anunţul publicat de SPITALUL ORASENESC BREZOI în data de 23.01.2023 privind organizarea concursului pentru pentru ocuparea postului de manager persoană fizică.

Se revine în parte la Anunţul publicat în data de 23.01.2023, secţiunea Condiții de participare, subtitlul Condiţii de inscriere concurs, detaliind conditiile privind absolvirea unei institutii de invatamant superior care conform prevederilor art. 1 pct. 20 din OUG nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art 176 alineatul 2 și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății, se precizeaza: ,, In vederea ocuparii prin concurs a functiei de manager persoană fizică sau reprezentant desemnat persoana juridică, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite”.

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Brezoi în conformitate cu prevederile Ordinului 1520/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii si potrivit  Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Brezoi, aprobat prin Dispozitia primarului Orasului Brezoi nr 11/16.01.2023, organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc Brezoi, jud.Vâlcea, str. Fabricii, nr.2, în perioada 24.02.2023 – 09.03.2023, în două etape:

 1. a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc pe data de 24.02.2023;
 2. b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management în data de 07.03.2023.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

Data publicării – sediu spital, pagină de internet spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Consiliului Local Brezoi 23.01.2023
Vizitarea spitalului de către candidaţi sub îndrumarea directorului medical 03.02.2023, interval orar 10ºº-1200
   Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 23.02.2023, ora 15 ºº
   Data verificării dosarelor 24.02.2023
   Data afişării rezultatului selecţiei de dosarelor cu mențiunea ,,admis” sau ,,respins” 24.02.2023, ora 13 ºº
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor 27.02.2023, ora 13ºº
Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea dosarelor 28.02.2023, ora 13ºº
   Publicarea proiectelor de management 28.02.2023, ora 1400
   Data susţinerii publice a proiectului de management 07.03.2023, ora 10 ºº
Data afişării rezultatului probei de susţinere publică a proiectului de management 07.03.2023, ora1500
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere publică a proiectului de management 08.03.2023, ora 15 ºº
Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind proba de susţinere publică a proiectului de management 09.03.2023,  ora 14
   Data afişării rezultatelor finale ale concursului 09.03.2023,  ora 15

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, Spitalul Orasenesc Brezoi, jud.Vâlcea, str. Fabricii, nr.2 – secretariat, telefon 0250/778.230, până la data de 23.02.2023, ora 15ºº.

La concurs se pot înscrie candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor.
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în principal următoarele documente:
    a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

 1. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 2. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 3. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevazute la art.1 alin (1) lit.b, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. e) curriculum vitae;
 5. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 6. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 8. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 9. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 10. k) proiectul de management realizat de candidat;
 11. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 12. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 13. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 14. o) chitanța de plată a taxei de concurs – 200 lei

Persoanele și mass-media interesate să participe la susţinerea  publică a proiectului de management vor putea transmite intenţia de a participa pe adresa e-mail runos@spitalulbrezoi.ro cu precizarea numelui, prenumelui și eventualele intrebări pe care dorește sa le adreseze candidatului în legatură cu proiectul de management până la data de 02.03.2023, ora 1200 .

Participarea persoanelor interesate precum și mass-media se va face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore inainte de  data susţinerii  publice a proiectului de management.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care organizează concursul:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Bibliografia se publică la sediul unității și pe website-ul: spitalulbrezoi.ro împreună cu anunțul.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Date de contact și relații suplimentare: Secretariat telefon  – 0250 778 230.

Documente atașate

 1. Erată
 2. Anunt concurs
 3. Bibliografie