Manager persoană fizică


Spitalul Județean de Urgență Vaslui
Expiră in 0 zile, 11 ore


În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Județean de urgență Vaslui, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 37 din 08.02.2023, modificată de Dispoziția nr. 52 din 17.02.2023, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Vaslui organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui din strada Ștefan cel Mare nr. 233, municipiul Vaslui în perioada 29.03.2023 – 12.04.2023, în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie – conform calendarului de concurs 29.03.2023;
 • etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – va avea loc în data de 06.04.2023.

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Vaslui este următorul:

Data Activitatea
24.02.2023 Data publicării anunțului scoaterii la concurs a functiei manager persoana fizică la SJU Vaslui  – conform legislației în vigoare
24.02.2023

27.03.2023

Perioada de depunere a dosarelor, de luni până joi,  în intervalul orar 08.00-15.00, vineri în intervalul 08.00-13.00
09.03.2023

10.00-14.00

Data organizării vizitei în SJU Vaslui a candidaților
28.03.2023 Verificarea dosarelor de concurs
29.03.2023

ora 10.00

Data afișării rezultatului selecției dosarelor
30.03.2023

Ora 10.00

Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor
31.03.2023 Data soluționării contestațiilor și afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor
31.03.2023

Ora 15.00

Data publicării proiectelor de management pe site-ul spitalului
06.04.2023

Ora 10.00

Data susținerii publice a proiectului de management
06.04.2023

Ora 16.00

Data afișării rezultatului susținerii publice a proiectului de management
07.04.2023

Ora 16.00

Data limită de depunere a contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management
10.04.2023 Solutionarea contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management
10.04.2023

Ora 16.00

Data limită a afișării rezultatelor contestatiilor la proba susținerii publice a proiectului de management
12.04.00

Ora 12.00

Data limita a afișării rezultatelor finale

La consurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ  următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți cu diploma al studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor, conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 5. e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 6. f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se va depune  la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, biroul Registratură situat în strada Ștefan cel Mare nr. 233, municipiul Vaslui, pînă cel târziu la data de 27.03.2023, orele 15.00.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență/master sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de licență sau master sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea vizita spitalul în data de 09.03.2023, între orele 10.00-14.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Orice persoană care îşi manifestă intenţia de a participa la susţinerea publică şi de evaluare a proiectului de management şi de a adresa întrebări, va transmite solicitarea şi eventualele întrebări la adresa de email office@sjuvaslui.ro pâna în data de 05.04.2023, ora 10.00, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate.

Confirmarea de participare a persoanelor interesate se va efectua de către comisia de concurs, în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Pe site-ul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui (www.sjuvaslui.ro) precum şi la sediul unităţii, se află afişate

 • anunțul de concurs;
 • bibliografia de concurs;
 • temele-cadru pentru proiectul de management.

Relații suplimentare se pot obține de la serviciul RUNOS al SJU Vaslui, la numărul de telefon 0235317224, zilnic, în intervalul orar 10.00-14.00.

 

Președinte al Consiliului de Administrație al

Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

Ec. Nistor Marin

document atașat