Manager persoană fizică


Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Expiră in 10 zile, 23 ore


În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Tulcea nr. 2547/03.02.2023  privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, în acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22 decembrie 2016

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizică, al Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, din loc. Tulcea, str.1848, nr.32, jud. Tulcea, în perioada 03.03.2023-26.04.2023, desfășurându-se în două etape:

 1. a) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 10.04.2023 – etapă eliminatorie;
 2. b) Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 20.04.2023, ora 10.00.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 03.03.2023 – ora 09.00  afisarea anuntului de concurs, bibliografiei si temelor proiectului de management la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului, pe pagina de internet a Consiliului Judetean Tulcea si pe portalul posturi.gov.ro;
 • -10.03.2023 – ora 10.00 vizita candidatilor in cadrul spitalului, pentru informare cu privire la problemele de la fata locului;
 • -03.03.2023-05.04.2023 – perioada pentru solicitari din partea candidatilor: copii ale bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobata si structura de personal a unitatii, aflate in vigoare la data solicitarii si orice alte documente sau informatii necesare in vederea intocmirii  proiectului de management, cu exceptia acelor informatii sau documente care nu pot face obiectul divulgarii in temeiul legal;
 • 05.04.2023 – ora 16.00  ultima zi de depunere a dosarelor pentru concurs, inclusiv a proiectelor de management;
 • -10.04.2023 – ora 16.00 afisarea rezultatului verificarii dosarelor;
 • -11.04.2023 – ora 16.00 depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor;
 • -13.04.2023 – ora 16.00 comunicarea rezultatelor contestatiilor;
 • -18.04.2023– ora 16.00 afisarea proiectelor de management ale candidatilor declarati admisi, pe pagina de web a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.
 • -20.04.2023 – incepand cu ora 10.00 etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management;
 • -21.04.2023 – ora 10.00 afisare rezultat etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management;
 • -24.04.2023 – pana la ora 16.00 depunerea contestatiilor la etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management;
 • -26.04.2023–  ora 16.00 afisarea rezultatelor contestatiilor/rezultatelor   finale.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit,
 2. sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă sau de master în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice si au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere la concurs, purtând mențiunea Pentru comisia de concurs – manager,” se depune într-un plic sigilat la secretariatul tehnic al Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea până la data de 05.04.2023, în zilele lucrătoare, luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termenul de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copie certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în specialitatea studii universitare de licenţă sau de master sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. o) declaraţie privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea în data de 10.03.2023 incepand cu ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Până la data de 18.04.2023 ora 10.00, pe adresa de e-mail spitaltulcea@spitaltulcea.ro, mass-media precum și orice persoană, poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților, în legătură cu proiectul de management, cu precizarea numelui si prenumelui persoanei interesate.

Confirmarea de participare se va efectua de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.

document atașat