Manager – persoană fizică


Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, județul Vrancea
Expiră in 12 zile, 12 ore


Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, județul Vrancea, in conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare in acord cu prevederile Ordinului MS nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon „ Focsani.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului  Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon „ Focsani, in perioada 12.12.2022 – 30.12.2022, desfasurandu-se in doua etape:

1.Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs , care va avea loc in data de 12.12.2022 -etapa eliminatorie.

2.Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura  la sediul  Spitalului  Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon „ Focsani  pe baza temelor – cadru , la data de 23.12.2022, ora 10,00.

Calendarul de desfasurare a concursului este:

 • Vizitarea spitalului de catre candidatii interesati-   18.11.2022 in  intervalul orar 9,00-11,00
 • Data publicarii anuntului de concurs                                                    09.11.2022
 • Termenul limita pana la care se pot depune dosarele de concurs         09.12.2022, ora 14,00
 • Verificarea  dosarelor candidatilor                                                       12.12.2022, ora 09,00-12,00
 • Afisarea rezultatului selectiei de dosare                                               12.12.2022, ora 14,00
 • Depunerea  contestatiilor fata de rezultatul verificarii dosarelor          13.12.2022, ora 14,00
 • Solutionarea contestatiilor                                                                         14.12.2022, ora 14,00
 • Afisarea rezultatului contestatiilor                                                            14.12.2022, ora 16,00
 • Publicarea proiectelor de management  ale candidatilor admisi:  16.12.2022, ora 10,00                               -Data sustinerii publice a proiectului de management                                23.12.2022, ora 10,00
 • Afisare rezultat proba de sustinere a proiectului de management              27.12.2022, ora 10,00
 • Termen limita de depunerea contestatiilor privind rezultatul probei
 • de sustinere a proiectului de management                                                   28.12.2022, ora 10,00
 • Solutionarea  contestatiilor                                                                         29.12.2022, ora 10,00
 • Afisarea rezultatelor contestatiilor                                                              29.12.2022, ora 12,00
 • Afisarea rezultatelor finale ale concursului                                                30.12.2022, ora 14,00

La concurs pot participa persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • cunosc limba romana, scris si vorbit;
 • să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice şi să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor
 • sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii , ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii ;
 • au cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor ;
 • nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 • nu au indeplinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului  Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon „ Focsani, la Serviciul RUONS pana la data de 09.12.2022 ora 14,00, precizindu-se numarul de pagini din dosarul de concurs.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • a.cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 • b.copia certificata pentru conformitate a actului de identitate , aflat in termen de valabilitate
 • c.copia certificata pentru conformitate  a diplomei de licenta sau echivalente;
 • d.copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevazute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar , economic sau administrativ , organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii ;
 • e.curriculum vitae;
 • f.adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
 • g.cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • h.adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • i.declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 • j.copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 • k.proiectul de management realizat de candidat;
 • l.declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
 • m.declaratie pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n.declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere

Persoanele si mass-media interesate sa participe la sustinerea publica a proiectului de management vor transmite intentia de participare pe adresa de e-mail ruons@spitalvn.ro cu precizarea numelui si prenumelui persoanei interesate si eventuale intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management , pana la data de 20.12.2022, ora 10,00.

Participarea persoanelor interesate  , se face dupa confirmarea intentiei de participare de catre comisia de concurs.

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul  Resurse Umane la numarul de telefon 0237/625000, int.278, de luni pana vineri intre orele 9,00-15,00.

document atașat