Manager persoană fizică


Spitalul Județean de Urgență Deva
Anuntul a expirat


Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER persoană fizică, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice, coroborat cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr. 203/2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 58, Municipiul Deva, județul Hunedoara în perioada 25 iulie 2022 – 08 august 2022.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 25 iulie 2022, ora 1000 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – în data de 03 august 2022, ora 1000

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unor instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 22 iulie 2022, ora 1300
 2. Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere 26 iulie 2022, ora 1400
 3. Data susținerii publice a proiectului de management – 03 august 2022, ora 1000

Data limită a transmiterii prin e-mail la adresa: concursmanager2022@gmail.com a intenției de participare din partea mass-media și a oricărei persoane interesate la susținerea publică a proiectului de management – 02 august 2022, până la ora 0900. Totodată vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. 6) – 9) din Normele de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Alte detalii legate de: calendarul de desfășurare, condițiile concursului, înscrierea candidaților, normele de organizare și desfășurare, bibliografia, temele – cadru pentru proiectul de management, etc. sunt menționate pe pagina de internet a spitalului www.spital-deva.ro.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Informații suplimentare se pot obține la telefon mobil: 0791/011.075 și e-mail: spjudeva1@gmail.com

Documente atașate:

 1. Anunt concurs Manager
 2. Anunt_forma scurta