Manager, persoană fizică


Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Anuntul a expirat


Consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, pe o perioada de 4 ani,  persoana fizică, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

            Concursul se va desfăşura potrivit Regulamentului de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud aprobat prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 231/24 martie 2017, modificat prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.376/23 noiembrie 2020.

Criterii de selecție

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

– etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

            Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de concurs

Dosarele de concurs vor fi depuse la Registratura Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, loc. Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr.23, Jud. Alba , până la data de 27 iunie 2022, ora 1500 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute mai sus la lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

         Tema cadru

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia:

a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;

c) managementul calităţii serviciilor medicale;

d) managementul resurselor umane;

e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Bibliografie:

Domeniul legislaţie

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I, VII, VIII și XII);
 2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 – privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru dinLegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul 1881/2006 al ministrului sănătății privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările si completările ulterioare;

Domeniul management

 • Managementul Spitalului – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Editura Public H press Bucureşti 2006. Lucrarea este disponibilă prin accesarea următorului link: http://www.snspms.ro/UserFile/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

Concursul se va desfăşura în perioada 27.05.2022 – 14.07.2022, la Sala de şedinţă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, după următorul calendar:

Nr. crt. Activitate Data
1 Afişare anunţ 27.05.2022
2 Vizitarea spitalului de către candidaţilor interesaţi 14.06.2022, în intervalul orar 900-1400
3 Termen limită de depunere a dosarelor 27. 06.2022 ora 1500
4 Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor 28.06.2022-30.06.2022
5 Termen pentru depunerea contestaţiilor* În termen de 24 de ore de la afişarea selecţiei dosarelor
6 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor
7 Publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi, pe pagina web www.spitalalba.ro secţiunea „Anunţuri” 05.07.2022
8 Manifestarea intenţiei de participare la susţinerea proiectului de management a persoanei interesate, la adresa de e-mail: spjudalba@gmail.com** Până în data de 07.07.2022, ora 1000
9 Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la întrebările de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: spjudalba@gmail.com** Până în data de 08.07.2022, ora 1000
10 Confirmarea intenţiei de participare de către persoanele interesate Până în data de 08.07.2022, ora 1200
11 Susţinerea proiectelor de management 11.07.2022 ora 1000
12 Afişare rezultatelor In termen de 24 ore de la sustinerea proiectelor de management
13 Termen pentru depunerea contestaţiilor* In termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor
14 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor În termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiilor

Note

*În cazul termenelor calculate pe ore, ora la care acestea se sfârşesc va fi menţionată

**Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. Sala în care se va desfăşura concursul permite prezenţa a maxim 30 persoane.

Pe site-ul Consiliului Judeţean Alba (www.judetul-alba.ro) şi site-ul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia (www.spitalalba.ro), se afla afişate pe lângă anunţul de concurs şi următoarele documente care cuprind informaţii generale în vederea elaborării proiectului de management

 • Regulamentul de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, aprobat prin Dispoziţia nr.231/2017, modificat prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.376/23 noiembrie 2020;
 • structura normata pe paturi, aflată în vigoare.
 • statul de funcţii şi organigrama, aflate în vigoare.
 • regulamentul de organizare şi funcţionare.
 • regulamentul intern.
 • bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.
 • situaţia financiară la 31.12.2021.
 • execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.12.2021.
 • dotarea cu aparatură a spitalului la 31.12.2021.
 • indicatorii de performanţă ai managementului spitalului la data de 31.12.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258/820.825, interior 146 – Biroul resurse umane din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Document atașat