Manager – persoană fizică


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria”, Vedea, județul Argeș
Expiră in 6 zile, 18 ore


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria”, Vedea, județul Argeș, în temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 461/23.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. să fie absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. nu au fost destituite dintr-o funcție de conducere sau nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 5 ani;
 5. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 6. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau de master;
 • curriculum vitae în format Europass;
 • adeverinţa care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 • certificat de cazier judiciar sau consimţământul expres al candidatului în vederea solicitării extrasului de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat, conform art. 20, alin. (1), din prezentul regulament;
 • declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarele se vor depune la Secretariatul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, situat în comuna Vedea, str. Principală, județul Argeș, începând cu data de  02.03.2023 și până cel târziu la data de 07.04.2023.

Concursul se va desfășura la sediul unității sanitare, în comuna Vedea,            str. Principală, județul Argeș, în două etape, după cum urmează:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. etapa de susţinere a probelor de evaluare care cuprinde:
 3. a) proba scrisă care cuprinde un test-grilă de verificare a cunoştinţelor;
 4. b) proba orală care cuprinde susținerea proiectului de managment.

 Calendarul de desfășurare al concursului:

 Termen de înscriere a candidaților – 02.03.2023 – 07.04.2023 (inclusiv), în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 14.00;

Afișare rezultate selecție dosare – 10.04.2023;

Depunere contestații selecție dosare – 11.04.2023;

Afișare rezultate contestații selecție dosare – 12.04.2023;

Susținere probă scrisă (test grilă) -18.04.2023 – ora 10.00;

Afișare rezultate probă scrisă – 18.04.2023;

Depunere contestații probă scrisă – 19.04.2023;

Afișare rezultate contestații probă scrisă – 20.04.2023;

Susținere proiect de management – 24.04.2023 – ora 10.00;

Afișare rezultate finale – 24.04.2023;

Depunere contestații rezultate finale – 25.04.2023;

Afișare rezultate contestații finale – 26.04.2023.

Data la care se poate vizita spitalul – 06.03.2023, în intervalul orar 10.00 – 14.00 (în baza unei cereri scrise), sub îndrumarea directorului medical al spitalului.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș va fi afișat pe site-ul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.

Informații suplimentare se pot obține de la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea la tel: 0248/248.109 sau la adresa de e-mail: runos.sfmariapsih@yahoo.com.

Document atașat