Manager, persoanǎ fizicǎ


Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bǎlǎceanca
Expiră in 1 zile, 1 ore


Consiliul de Administraṭie al Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bǎlǎceanca organizeazǎ concurs pentru ocuparea funcṭiei de manager, persoanǎ fizicǎ la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bǎlǎceanca, în temeiul art.177, alin.1, art.187, alin.10, lit.b din Legea nr.95/2006 şi a Ordinului ministrului s nǎtaṭii nr.1520/22.12.2016.

Concursul se va desfaşura potrivit Regulamentului de Organizare şi desfaşurare a concursului pentru ocuparea funcṭiei de manager, persoanǎ fizicǎ de sub autoritatea judeṭului Ilfov-Consiliul Judeṭean Ilfov, aprobat prin Dispoziṭia Preşedintelui Consiliului Judeṭean Ilfov  nr.59/07.02.2020.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeṭean Ilfov din Bucureşti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr.3-5, în douǎ etape,  dupǎ cum urmeazǎ:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de cǎtre candidaṭi a condiṭiilor stabilite în anunṭul de concurs, etapǎ eliminatorie, se va desfaşura în data de 06.07.2022.
 • Etapa de susṭinere publicǎ şi de evaluare a proiectului de management, se va desfǎşura în data de 14.07.2022, ora 10.00.

Condiṭii de participare

La concurs se pot înscrie persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiṭii:

 1. Cunosc limba românǎ, scris şi vorbit;
 2. Sunt absolvenṭi ai unei instituṭii de învǎṭǎmânt superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. Sunt absolvenṭi ai unor cursuri de perfecṭionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sǎnǎtaṭii şi stabilite prin ordin al ministrului sǎnǎtǎṭii, ori sunt absolvenṭi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituṭie de învǎṭǎmânt superior acreditatǎ, potrivit legii;
 4. Au cel puṭin 5 ani vechime în posturi prevǎzute cu studii universitare de lungǎ duratǎ, conform legii;
 5. Nu au fost condamnate pentru sǎvârşirea unei infracṭiuni comise cu intenṭie, cu excepṭia situaṭiei în care a intervenit reabilitatea;
 6. Sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform

Dosarele de înscriere  se depun la sediul Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bǎlǎceanca din Comuna Cernica, sat Bǎlǎceanca, şos.Gǎrii, nr.56, în zilele lucrǎtoare, între orele 8-16, la Biroul RUNOS al spitalului, pânǎ cel târziu la data de 03.07.2022, ora 15.00

Dosarul de înscriere trebuie sǎ conṭinǎ în principal urmǎtoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs în care candidatul menṭioneazǎ funcṭia pentru care doreşte sǎ candideze;
 2. Copia certificatǎ pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatǎ pentru conformitate a diplomei de licenṭǎ sau echivalente;
 4. Copia certificatǎ pentru conformitate a documentelor care atestǎ absolvirea cursurilor de perfecṭionare în management sau management sanitar prevǎzute la art.1, alin.1, lit.c ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, ecomomic sau administrativ, organizat într-o instituṭie de învǎtǎmânt superior acreditatǎ potrivit legii;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverinṭa care atestǎ vechimea în posturi cu studii universitare de lungǎ duratǎ sau copie certificatǎ pentru conformitate a carnetului de muncǎ;
 7. Cazierul judiciar sau declaraṭia candidatului prin care acesta işi exprimǎ consimṭǎmântul pentru obṭinerea extrasului de pe cazierul judiciar de cǎtre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 8. Adeverinṭa din care rezultǎ cǎ este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. Declaraṭia pe propria rǎspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. Copie certificatǎ pentru conformitate a actelor ( certificat de cǎsǎtorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, dupǎ caz;
 11. Proiectul de management realizat de candidat;
 12. Declaraṭie pe proprie rǎspundere a candidatului cǎ proiectul de management este conceput şi realizat integral de cǎtre candidat;
 13. Declaraṭie pe proprie rǎspundere cǎ în ultimii 3 ani nu a fost constatatǎ de cǎtre instituṭia competentǎ existenṭa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. Declaraṭie pe propria rǎspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaṭii interesaṭi vor putea efectua o vizitǎ în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa, în data de 16.06.2022, în intervalul orar  12.00-15.00.

Adresa de email la care cei interesaṭi pot adresa întrebǎri candidaṭilor în legǎturǎ cu proiectul de management este spitalbalaceanca@gmail.com, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei care adreseazǎ întrebǎri. Orice persoanǎ poate propune întrebari pentru candidaṭi, menṭionând candidatul cǎruia ii este adresatǎ întrebarea, cu condiṭia ca aceste întrebǎri sa aibǎ legaturǎ cu proiectul de management. Perioada în care pot fi transmise eventuale întrebǎri pentru candidaṭi este de 12.07.2022-13.07.2022.

Intenṭia de participare va fi confirmatǎ de cǎtre comisia de concurs cu cel puṭin 24 de ore înainte de data susṭinerii publice a proiectului de management, respectiv 13.07.2022.

Temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia şi Regulamentul de organizare si desfǎşurare a concursului pentru ocuparea funcṭiei de manager persoanǎ fizicǎ din unitǎṭile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeṭean Ilfov sunt afişate la sediul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bǎlǎceanca, pe site-ul spitalului www.eftimiediamandescu.ro.

Calendarul de desfaşurare a concursului este urmǎtorul:

1. Publicarea anunṭului la sediul spitalului şi pe pagina de internet a spitalului, pe portalul posturi@gov.ro şi pe pagina de internet a Consiuliului Judeṭean Ilfov, la secṭiunea „concurs manageri” Data 02.06.2022

(cel puṭin 30 de zile înainte de data limitǎ de depunere a dosarelor de înscriere la concurs)

2. Vizitarea spitalului de cǎtre candida ii interesaṭi, sub îndrumarea directorului medical Data 16.06.2022 Interval orar

12.00-15.00

3. Termen depunere dosare Data 03.07.2022 Ora 15.00
4. Rezultatul selecṭiei dosarelor Data 06.07.2022 Ora 16.00
5. Depunerea contestaṭiilor la selecṭia dosarelor Data 07.07.2022 Ora 16.00
6. Rezultatul soluṭionǎrii contestaṭiilor Data 08.07.2022 Ora 16.00
7. Afişare pe site ul spitalului a proiectelor de management Data 08.07.2022 Ora 16.00
8. Mass-media şi persoanele care îşi manifestǎ intenṭia de a participa la susṭinerea publicǎ a proiectului de management şi doresc sǎ adreseze întrebǎri candidaṭilor în legaturǎ cu proiectul de management, o pot face prin transmiterea solicitǎrilor de participare , cu precizarea numelui, prenumelui şi a eventualelor întrebari, pe adresa de e-mail spitalbalaceanca@gmail.com Pânǎ la data de 12.07.2022 Ora 12.00
9. Comisia de concurs va confirma mass-mediei şi persoanelor interesate, intenṭia de participare Data 13.07.2022

(cu cel puṭin 24 de ore înainte de data prevazutǎ pentru susṭinerea publicǎ a proiectului de management

Ora 12.00
10. Susṭinerea proiectului de management Data 14.07.2022 Ora 10.00
11. Afişarea rezultatelor susṭinerii proiectului de management Data 15.07.2022 Ora 16.00
12. Depunerea contestaṭiilor la rezultatele susṭinerii proiectului de management Data 18.07.2022 Ora 16.00
13. Rezultatul soluṭionǎrii contestaṭiilor Data 20.07.2022 Ora 16.00
14. Ȋnaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului la Consiliul Judeṭean Ilfov Data 22.07.2022 Ora 12.00

Informaṭii suplimentare se pot obṭine la telefon: 021/380.74.17, int. 109.

Prezentul anunṭ se completeazǎ în mod corespunzator cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfǎşurare a concursului pentru ocuparea funcṭiei de manager persoana fizicǎ de sub autoritatea judeṭului Ilfov-Consiliul Judeṭean Ilfov, aprobat prin Dispoziṭia Preşedintelui Consiliului Judeṭean Ilfov nr.59/07.02.2020.

Prezentul anunṭ a fost afişat astǎzi 02.06.2022 la sediul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bǎlǎceanca şi publicat pe pagina de internet a spitalului www.eftimiediamandescu.ro, pe portalul posturi.gov.ro, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeṭean Ilfov www.cjilfov.ro, la secṭiunea „concurs manageri”.

Anunt concurs