Manager persoană fizică


Spitalul de Psihiatrie Drăgoești,județul Vâlcea
Expiră in 27 zile, 16 ore


Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești organizează, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.730/12.12.2017 și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.238/12.03.2018, concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de Psihiatrie Drăgoești din localitatea Drăgoești, strada Spitalului nr.1, județul Vâlcea în perioada 02 septembrie 2022-17 octombrie 2022, în două etape:

1.Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 4 octombrie 2022, etapă eliminatorie.

2.Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru, în data de 12 octombrie 2022.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

 • 02 septembrie 2022: data publicării- sediu spital, pagină de internet spital, pagina de internet a Consiliului Județean Vâlcea, portal posturi.gov.ro, săptămânal „Viața Medicală”
 • 03 octombrie 2022, ora 13,00: data limită până la care se pot depune dosarele de concurs
 • 04 octombrie 2022: verificare dosare de înscriere la concurs și stabilire rezultat prin înscrierea mențiunii „Admis” sau „Respins”
 • 04 octombrie 2022, ora 14,00: afișare la sediul spitalului și pe pagina de internet a rezultatului selecției dosarelor
 • 05 octombrie 2022, ora 14,00: dată limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • 06 octombrie 2022, ora 14,00: soluționarea contestațiilor privind dosarele de înscriere respinse și afișarea rezultatului
 • 06 octombrie 2022, ora 15,00: afișarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management depuse de candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor
 • 12 octombrie 2022, ora 10,00: susținerea publică a proiectului de management
 • 13 octombrie 2022, ora 16,00: afișarea la sediul spitalului și pe pagina de internet a spitalului a rezultatului probei de susținere publică a proiectului de management
 • 14 octombrie 2022, ora 16,00: data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei de susținere publică a proiectului de management
 • 17 octombrie 2022, ora 16,00: afișarea la sediul spitalului a rezultatului soluționării contestațiilor privind proba de susținere publică a proiectului de management
 • 17 octombrie 2022, ora 16,00: afișarea rezultatelor finale la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, în învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarația pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarația pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. chitanță de plată a taxei de concurs -400 lei.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 26.09.2022 în intervalul orar 10,30-11,30 sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul spitalului.

Persoanele și mass media interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management vor putea transmite intenția de participare pe adresa de e-mail spitalul_dragoesti@yahoo.com, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care dorește să le adreseze candidatului în legătură cu proiectul de management până la data 10.10.2022. Participarea persoanelor interesate precum și a mass media se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Relații suplimentare la telefon 0350/802.491, compartiment resurse umane și pe site-ul www.spitaluldragoesti.ro

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Str. Spitalului nr. 1, județul Vâlcea, telefon: 0350/802.491.

Document atașat