Manager persoană fizică


Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Runcu, județul Gorj
Anuntul a expirat


Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” cu sediul în comuna Runcu , judeţul Gorj , organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică .

Concursul  se va desfășura la sediul unităţii și constă în  două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere și de evaluare a proiectului de management.

La concurs se pot înscrie persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. cunosc limba română scris și vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi al unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, sau sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1113/2010;
 4. au o vechime de cel puţin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată/studii universitare de licență, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic;
 7. nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 13 lit, c) ori a diplomei de mastert sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată/studii universitare de licență sau copie certificată pentru conformitate a carnetul de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 8. adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz:
 11. proiectul de management realizat de candidat:
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Proiectul de management va integra cel puțin următoarele domenii:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) îmbunătățirea structurii și organizării spitalului,  în vederea eficientizării activităţilor.

(2) Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 60 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

Înscrierea candidaților se face la sediul spitalului până la data de 30.06.2022.

                                  BIBLIOGRAFIE

  Din domeniul legislaţiei :

 1. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII , Spitalele şi ordinele ulterioare de punere în aplicare;
 2. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , actualizată;
 3. Legea 82/1991 , contabilităţii actualizată;
 4. Legea 53/2003 , Codul Muncii , actualizată;
 5. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 6. OMS 1043/2010 privind aprobarea Normelor de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului public , actualizat;
 7. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea,ordonanţareaşi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale , actualizat;
 8. OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv , actualizată.

Din domeniul managementului :

         1 . Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006 Bucureşti ;

   TEME CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

 1. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe nesatisfăcătoare ;
 2. Strategia managementului în activitatea de investiţii;
 3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;
 4. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;
 5. Evaluarea seviciilor de sănătate furnizate de spital;
 6. Analiza situaţiei economico-financiare a spitalului;
 7. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;
 8. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor.

STRUCTURA  PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului : puncte forte, oportunităţi şi ameninţări;
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară.

Documente atașate