Manager persoană fizică


Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani
Expiră in 9 zile, 11 ore


În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de Organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani, aprobat prin Dispoziția nr.97/01.02.2023 emisă de Primarul Municipiului Botoșani, în acord cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1520 din 22 decembrie 2016.

Concursul de ocupare a funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani din str. Trandafirilor nr.24, jud. Botoșani, în perioada 27.02.2023-21.04.2023, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în perioada 05.04.2023-10.04.2023 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susținere şi de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani, pe baza temelor – cadru, la data de 19.04.2023, ora 10:00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

1 Data publicării: sediu spital, site-ul spitalului, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății  

27.02.2023

2 Data şi ora la care candidații interesați pot vizita spitalul 17.03.2023, între orele 08:00-12:00
3 Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs 05.04.2023, ora 14:00
4 Data limită de verificare a dosarelor 06.04.2023, între 10:00-14:00
5 Data afişării rezultatului selecţiei de dosare 06.04.2023, ora 14:00
6 Data-limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor 07.04.2023, ora 14:00
7 Soluționarea contestațiilor 10.04.2023, între 10:00-14:00
8 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor  

10.04.2023, ora 14:00

9 Publicarea proiectelor de management pe site-ul unității 12.04.2023
10 Data susţinerii publice a proiectului de management 19.04.2023, ora 10:00
11 Data afişării rezultatului susținerii probei proiectului de management 19.04.2023, ora 14:00
12 Data-limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul susținerii probei proiectului de management  

20.04.2023, ora 14:00

13 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind susținerea probei proiectului de management 21.04.2023, ora 14:00
14 Data afişării rezultatelor finale ale concursului 21.04.2023, ora 15:00

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice şi să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 2. b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar;
 4. d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 5. e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 6. f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani din str. Trandafirilor, nr. 24, la secretariatul unității, pană la data de 05.04.2023, ora 14:00, precizând, într-un opis, componența și numărul de pagini din dosarul de concurs.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină, în principal, următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de Organizare și desfășurare a concursului, ori a diplomei de masterat organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea de cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor  universitare  absolvite  sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţe medicale din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic ( eliberate de către medici de specialitate: psihiatrie, neurologie și medicină internă, plus adeverința eliberată de medicul de familie);
 9. i) recomandare de la ultimul loc de muncă ( aceasta trebuie să cuprindă , în mod obligatoriu , caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei ) sau copie a raportului /fișei de evaluare a performanțelor profesionale întocmita pentru anul anterior concursului, în cazul angajatorilor din sectorul public.
 10. j) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 11. k) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 12. l) proiectul de management realizat de candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 15. o) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 16. p) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani  în data de 17.03.2023, între orele 08:00-12:00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Mass-media şi persoanele interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management, vor transmite, până la data de 13.04.2023, ora 10:00, pe adresa de e-mail office@pneumobt.ro, solicitările de participare cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate.

Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.

Orice persoană  poate pune întrebări pentru candidați, menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiția ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management.

În vederea desfăşurării în condiții optime a probei de concurs, Consiliul de Administraţie va pune la dispoziție pentru susţinerea publică a proiectelor de management o sală adecvată la nivelul spitalului în raport cu numărul de candidați şi de persoane participante la susţinerea publică.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială.

Întrebările vor fi adresate prin e-mail la adresa office@pneumobt.ro, până la data de  13.04.2023, ora 10:00. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfășoară proba de concurs, cu excepția membrilor comisiei de concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 300 lei și va fi achitată la momentul depunerii dosarului de concurs.

Relații suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0231/584024.

 

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

-PREȘEDINTE COMISIE DE CONCURS

Tanasă Mihail-Gabriel

 

anunț concurs

tematică și bibliografie