Manager persoană fizică


Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București
Expiră in 23 zile, 8 ore


Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății, Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București, din Șos. Vitan-Bârzești, nr. 13, sector 4, în perioada 20.01.2023 – 08.03.2023 și se va desfășura în două etape, după cum urmează:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care se va desfășura în data de 21 februarie 2023;
 2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura în data de 02 martie 2023, ora 10.00.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • Vizitarea spitalului de către candidații interesați – 06.02.2023-10.02.2023, în intervalul orar 10.00-12.00
 • Termen-limită de înscriere a candidaților20 februarie 2023, ora 12.00
 • Verificarea dosarelor candidaților – 21.02.2023, în intervalul orar 10.00-12.00
 • Afișarea listei candidaților admiși – 21.02.2023, ora 14.00
 • Termen-limită de depunerea contestațiilor–22.02.2023, ora 14.00
 • Termen-limită de soluționare a contestațiilor – 24.02.2023, ora 14.00
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor – 24.02.2023, ora 14.30
 • Afișarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management ale candidaților admiși – 24.02.2023, ora 14.30
 • Susținerea publică a proiectului de management –02.03.2023, ora 10.00
 • Afișarea rezultatelor – 03.03.2023, ora 14.00
 • Termen-limită de depunere a contestațiilor – 06.03.2023, ora 14.00
 • Termen-limită de soluționare a contestațiilor – 08.03.2023, ora 14.00
 • Afișarea rezultatelor finale – 08.03.2023, ora 14.30

La concursul pentru ocuparea funcției de manager pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • b) sunt absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • c) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • d) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • e) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București, din Șos. Vitan-Bârzești, nr. 13, sector 4, Serviciul RUNOS, până la data de 20 februarie 2023, ora 12.00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverința care atestă vechimea în specialitatea studiilor sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • f) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • g) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • h) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • j) proiectul de management realizat de candidat;
 • k) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • l) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • m) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele și mass-media interesate să participe la susținerea publică a proiectelor de management vor transmite solicitarea de participare pe adresa de e-mail secretariat@sfib.ro, cu precizarea numelui și prenumelui și a eventualelor întrebări adresate candidaților în legătură cu proiectele de management.

Participarea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectelor de management se face după ce intenția de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectelor de management.

La sediul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” Bucureşti, precum și pe site-ul acestuia, la adresa www.sfib.ro, se află afișate:

 • anunțul de concurs
 • bibliografia de concurs
 • temele-cadru pentru proiectul de management
 • regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică al Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021/334.51.90, int. 1001 – secretariat manager, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00 sau pe e-mail, la adresa secretariat@sfib.ro.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București, șos. Vitan Bârzești nr. 13, sector 4, telefon: 021/334.51.90, int. 1001.

Documente atașate

 1. Anunț concurs
 2. Bibliografie concurs
 3. Teme-cadru proiect de management