Manager persoană fizică


Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă", Iași
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă”, Iași, organizează concurs, în conformitate  cu prevederile  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 423/19.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare  a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Iași, modificată prin Dispoziţia 246/05.02.2020

Concursul   va avea loc  la sediul  unității  din  Iași, str. Cuza Vodă nr. 34, în perioada    20.05.2022 – 08.07.2022,   desfășurandu-se  în  două etape:

 1. Etapa de verificare   a îndeplinirii   de către  candidați  a condițiilor  stabilite  în anunțul de  concurs,   care  va  avea  loc  pe  data  de  23.06.2022 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa susținerii publice și de evaluare a proiectului  de management  care se va desfășura la sediul  Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă” Iași, pe baza temelor  –  cadru,  la data de 04.07.2022.

Calendarul  de desfășurare  a concursului  este:

Locul și data publicării anunțului de concurs : sediul spitalului, site spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a C.J.Iași, la secțiunea ”concurs manager”; 20.05.2022
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs; 21.06.2022, ora 1300
Data verificării dosarelor; 23.06.2022, ora 1200
Data afișării rezultatului verificării dosarelor de concurs; 23.06.2022, ora 1300
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării  dosarelor 24.06.2022, ora 1300
Data afișării rezultatului contestațiilor privind  verificarea dosarelor 27.06.2022, ora 1300
Publicarea proiectelor de management 28.06.2022
Manifestarea intenţiei de participare la susţinerea proiectului de management 29.06.2022, 0800-1000
Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la întrebări de management 29.06.2022 ora 1100-1200
Confirmarea participării 29.06.2022 ora 1500
Data susținerii publice a proiectului de management 04.07.2022
Data afișării rezultatului probei susținerii publice și evaluării  proiectului de management 05.07.2022 ora 1400
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 06.07.2022 ora 1400
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba proiectului de management 08.07.2022 ora 1400
 Data afișării rezultatelor finale  ale concursului 08.07.2022 ora 1500

 

La  concurs   au  acces   persoane   fizice   care   întrunesc    cumulativ   următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele  de concurs  se depun  la sediul  Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă” Iași, str. Cuza Vodă nr. 34,  la  Serviciul R.U.N.O.S., până   la  data de 21.06.2022, ora  1300,  certificăndu-se  numărul  de pagini pe care-l conține dosarul de concurs.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candații   interesați  vor  putea  efectua  o vizită în  cadrul  Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă” Iași  în data de  31.05.2022,   ora  1100,  sub îndrumarea directorului  medical,  pentru  a se informa  cu privire la problemele  de la fața locului.

Mass-media și persoanele interesate să participle la susținerea publică a proiectului de management, vor transmite până la data de 21.06.2022, ora 1200, pe adresa de e-mail: contact@spitalcuzavodaiasi.ro  solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui  persoanei interesate.

Participarea   persoanelor   interesate   precum  și  a  mass-media, se face  după confirmarea  intenției  de participare  de către comisia  de concurs.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

Întrebările vor fi adresate prin e-mail la adresa : contact@spitalcuzavodaiasi.ro , până la data de 21.06.2022. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs.

Relații  suplimentare  se pot obține  la numărul de telefon   0232 – 213000  interior  191.

Document atașat