Manager persoană fizică


Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca
Anuntul a expirat


Consiliul de Administrație al Institutului Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj Napoca organizează Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca  în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Nu pot candida la concursul de ocupare a funcției de manager membrii consiliului de administrație al spitalului public care organizează concursul.

Concursul se va desfășura la sediul Institutului Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca strada Constanța nr. 5 în perioada 01 iulie 2022 – 19 august 2022, în două etape, după cum urmează:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

Publicarea anunțului de concurs

 • 13 iulie 2022 – vizitarea institutului de către candidații interesați

Persoanele interesate se vor prezenta în data de 13.07.2022 la ora 9,00 la sediul administrativ al institutului din Cluj-Napoca Str. Constanța nr. 5 etaj II –  Secretariat .

01 august 2022 ora 12,00 – data limită de depunere a dosarelor

Candidații pot să depună dosarele de înscriere în fiecare zi lucrătoare din intervalul cuprins între data publicării anunțului de concurs și data limită de depunere a dosarelor, în intervalul orar 10,00-12,00 la secretariatul institutului din Cluj-Napoca Str. Constanța nr. 5 etaj II.

04 august 2022 ora 12,00 – afișarea rezultatelor selectării dosarelor

Rezultatele cu mențiunea ADMIS sau RESPINS se vor afișa pe site-ul institutului www.irgh.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul institutului din Cluj-Napoca str. Constanța nr. 5 etaj I la avizier.

Concursul este continuat numai de candidații declarați „admis”, după soluționarea contestațiilor.

În intervalul 04 august 2022 ora 12,00 – 05 august 2022 până la ora 12,00  – depunere eventuale contestații

Eventualele contestații se depun exclusiv în format letric la secretariatul institutului din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5 etaj II

08 august 2022 până la ora 12,00 – afișarea rezultatului eventualelor contestații

Rezultatele se vor afișa pe site-ul institutului www.irgh.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul institutului din Cluj-Napoca str. Constanța nr. 5 etaj I la avizier

09 august 2022 ora 12,00– afișarea proiectelor de management ale concurenților declarați admiși

pe site-ul institutului www.irgh.ro la secțiunea Concurs Manager

16 august 2022 ora 10,00 – susținerea proiectului de management

              La sediul institutului din Cluj-Napoca str. Constanța nr. 5 etaj II Sala de ședințe

17 august 2022 până la ora 12,00  – afișarea rezultatelor concursului pe site-ul institutului www.irgh.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul institutului din Cluj-Napoca str. Constanța nr. 5 etaj I la avizier

În intervalul 17.08.2022 – 18.08.2022 ora 12,00 – depunere eventuale contestații

Eventualele contestații se depun exclusiv în format letric la secretariatul institutului din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5 etaj II

19 august 2022 ora 12,00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

              Rezultatele eventualelor contestatii, se vor ridica de către candidați de la Serviciul RUNOS al institutului din Str. Constanța nr. 5 etaj I fiind comunicate personal candidaților și se vor afișa pe site-ul institutului www.irgh.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul institutului din Cluj-Napoca str. Constanța nr. 5 etaj I la avizier.

Rezultatele finale se vor afișa pe site-ul institutului www.irgh.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul institutului din Cluj-Napoca str. Constanța nr. 5 etaj I la avizier

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele institutului:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

 • l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere

Susținerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în ședința publică, la data de 16.08.2022 în Sala de ședințe a institutului din Str. Constanța nr.5.

La cererea candidaţilor, institutul pune la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum şi orice alte documente sau informaţii necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepţia acelor informaţii sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii. Solicitările candidaților se transmit pe adresa de mail secretariat@irgh.ro.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa concursmanager@irgh.ro până cel târziu la data de 15.08.2022 ora 10,00, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel putin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologica a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. Participarea va fi permisă pe baza cărții de identitate.

În cadrul susținerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai întâi, pe durata de maximum 20 de minute, proiectul de management întocmit și apoi va răspunde întrebărilor din partea membrilor comisiei de concurs și întrebărilor transmise din partea persoanelor participante.

Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru răspunsul la întrebări pentru fiecare candidat. Această durată poate fi suplimentată de președintele comisiei de concurs în cazul în care sunt necesare întrebări sau lămuriri suplimentare din partea candidaților, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al candidaților, dar nu mai mult de 15 minute. În măsura în care există, 3 dintre întrebări provin din partea oricărei persoane, cu respectarea prevederilor legale, iar restul întrebărilor din partea membrilor comisiei de concurs.

Comisia de concurs va putea adresa întrebări din bibliografia publicată împreună cu anunțul de concurs conținând legislație specifică activității spitalului public și lucrări de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar. Candidații au dreptul să dețina asupra lor sursele bibliografice și să le consulte în vederea fundamentării răspunsurilor la întrebări.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidați, menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, exclusiv întrebări în legatură cu proiectul de management cu condiția ca acestea să fie adresate prin e-mail, la adresa concursmanager@irgh.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data prevăzută pentru susținerea publică a proiectului de management respectiv până la data de 15.08.2022 ora 10,00. Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfășoară proba de concurs, cu excepția membrilor comisiei de concurs.

Punctajul maxim aferent probei de susținere publică și de evaluare a proiectului de management este de 10 puncte, corespunzător notei 10,00.

În urma susținerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management și nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului.

Nota finală este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Nota finală minimă de promovare a concursului este 7,00.

După finalizarea etapelor de concurs se întocmește, în ordine descrescătoare, clasificarea candidaților care au promovat concursul.

Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerii concursului pentru ocuparea funcției de manager al spitalului public pentru care a concurat.

La medii egale, departajarea candidaților se face după nota acordata pentru evaluarea proiectului de management, iar la menținerea egalității, după experiența managerială, așa cum rezultă din curriculum vitae.

Rezultatele în urma desfășurării probei referitoare la susținerea publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul institutului din Cluj-Napoca Str. Constanța nr. 5  și se publică concomitent pe pagina de internet a institutului www.irgh.ro, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

Candidații au dreptul să conteste rezultatele în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor prin depunerea unei eventuale contestații exclusiv în format letric la secretariatul institutului din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5 etaj II conform calendarului de concurs.

Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul institutului din Cluj-Napoca Str. Constanța nr. 5  și se publică concomitent pe pagina de internet a institutului www.irgh.ro, după finalizarea perioadei de contestații sau, după caz, după soluționarea contestațiilor.

Documente atașate :

 1. Anunt Concurs Manager IRGH 2022 8107 din 27 iunie 2022 cu diacritice
 2. Bibliografie concurs manager cu diacritice