Manager persoană fizică


Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan” din București
Expiră in 10 zile, 21 ore


În conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1520/2016 pentru aprobarea Regulamentului  de organizare şi desfãşurare a  concursului  pentru ocuparea  funcției de manager persoanã fizicã din spitale publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, Consiliului de Administraţie al Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, din București, str. Căldărușani, nr. 9, sector 1, Sala Amfiteatru, parter, în perioada 19.07.2022 – 29.07.2022, desfãşurându-se în doua etape:

 1. Etapă de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ce va avea loc în data de 19.07.2022 – etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura pe baza bibliografiei si a temelor cadru, în data de 27.07.2022 – ora 09,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul:

 1. Vizitarea INGG Ana Aslan de către candidaţii interesaţi în data de 04.07.2022 pentru sediile din Bucureşti și în data de 05.07.2022 pentru sediul din Otopeni. Candidaţii interesaţi se vor prezenta la sediul din Str. Căldăruşani, nr.9 Sector 1, la datele menţionate mai sus, ora 09,00. Intervalul orar de vizită va fi ora 09,00 – 12,00 pentru datele mai sus mentionate.
 2. Termen-limită de înscriere a candidaţilor: 18 iulie 2022, ora 15,00
 3. Verificarea dosarelor candidaţilor 19.07.2022, în intervalul orar 09,00 – 12,00
 4. Afişarea listei candidaţilor 19.07.2022, ora 15,00
 5. Depunerea contestaţilor la rezultatele verificării dosarelor – până la data de 20.07.2022,  ora 15,00
 6. Soluţionarea contestaţilor 21.07.2022, ora 12,00
 7. Afişarea rezultatelor contestaţilor 21.07.2022, ora 15,00
 8. Afişarea pe site-ul Institutului a proiectelor de management ai candidaţilor admişi 21.07.2022, ora 15,00
 9. Susţinerea publică a proiectului de management în data de 27.07.2022, ora 09,00
 10. Afişarea rezultatelor 27.07.2022, ora 15,00
 11. Depunerea contestaţiilor până pe data 28.07.2022, ora 15,00
 12. Soluţionarea contestaţiilor 29.07.2022, ora 10,00
 13. Afişarea rezultatelor finale 29.07.2022, ora 15,00

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediu Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie  „Ana Aslan”, din București, Str. Căldărușani nr.9, Sector 1 – parter – Serviciul R.U.N.O.S., pâna la data de 18 iulie 2022, ora 15,00. Dosarul de concurs va conține doar pagini numerotate de către candidat.

Dosarul de înscriere trebuie sa contina în principal următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) c) din OMS nr. 1520/2016, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Pesoanele şi mass-media interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management, vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail concurs.manager@ana-aslan.ro, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care le vor  adresa candidaţilor în legatura cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs, cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Pe site-ul Institutului  Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan”,  www.ana-aslan.ro  precum şi la sediul instituției se află afişate:

– Anunţul de concurs;

– Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a  concursului  pentru ocuparea  functiei de manager persoană fizică;

–  Bibliografia de concurs;

– Temele-cadru pentru proiectul de management;

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Relaţii suplimentare se pot obţine exclusiv pe adresa concurs.manager@ana-aslan.ro.

Adresa: București, Str. Căldărușani nr.9, Sector 1 – parter – Serviciul R.U.N.O.S.

Documente atașate :

 1. ANUNT CONCURS MANAGER
 2. BIBLIOGRAFIE