Manager persoană fizică


Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C. Păulescu”, București
Expiră in 5 zile, 12 ore


Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C. Păulescu”, București, str. Ion Movilă nr. 5-7, sector 2, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1073/30.12.2016.

            Concursul va avea loc la sediul Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N.C. Păulescu”, Str. Ion Movilă nr. 5-7, Sector 2, Bucureşti, Sala Amfiteatru, în perioada: 06.01.2023 – 27.02.2023, desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 08.02.2023, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura pe baza temelor-cadru, în data de 21.02.2023, ora 10:00

Calendarul de desfășurare a concursului este:

 • Termen de înscriere a candidaților – între 06.01.2023 și 06.02.2023, zilnic între orele 08.00 – 14.00
 • Verificarea dosarelor candidaților – 08.02.2023 – în intervalul orar 09.00-12.00
 • Afișarea listei candidaților admiși – 08.02.2023, ora 12.00
 • Termen-limită de depunere a contestațiilor –09.02.2023, ora 12.00
 • Afisarea rezultatelor finale la solutionarea contestațiilor – 10.02.2023, ora 12:00
 •  Vizitarea spitalului de către candidații interesați   – 10.02.2023, în intervalul orar 12.00 – 15.00
 • Afișarea deciziei finale a comisiei de solitionare a contestațiilor – 10.02.2023, ora 15.00
 • Afișarea pe site-ul institutului a proiectelor de management ale candidaților admiși – 14.02.2023, ora 14.00
 • Susținerea publică a proiectului de management – 21.02.2023, ora 10.00
 • Afișarea rezultatelor – 22.02.2023 ora 10:00
 • Termen-limită de depunere a contestațiilor – 23.02.2023, ora 10.00
 • Termen-limită de soluționare a contestațiilor –24.02.2023, ora 10.00
 • Afișarea rezultatelor finale – la finalizarea perioadei de contestaţii sau, după caz, după soluţionarea contestaţiilor – 27.02.2023, ora 14.30.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

            Dosarul de înscriere se depune la sediul Institutul Național de Diabet, Nutriție si Boli Metabolice „Prof. Dr. N.C. Păulescu”, Str. Ion Movilă nr. 5-7, Sector 2, Bucureşti, Secretariat până la data de 06.02.2023, ora 14:00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul primit.

            Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele şi mass – media interesate de susţinerea proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail: secretariat@paulescu.ro, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele intrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs cu cel puţin 24 ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Pe site-ul Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N.C. Păulescu”, (http://www.paulescu.ro), precum şi la sediul unităţii se află afişate:

 • – Anunţul de participare
 • – Bibliografia de concurs
 • – Temele – cadru pentru proiectul de management

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.210.64.60, e-mail: secretariat@paulescu.ro, de luni – vineri orele 08ºº- 14ºº, în perioada între 06.01.2023 – 06.02.2023.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N.C. Păulescu”, București, str. Ion Movilă nr. 5-7, sectorul 2, telefon 021/210.84.99, interior 107.

Documente atașate

 1. anunț;
 2. bibliografia;
 3. teme-cadru pentru proiectul de management.