Manager – persoană fizică


Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof.dr. George I.M. Georgescu” Iaşi
Expiră in 18 zile, 6 ore


Consiliul de administrație

al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iași organizează

Concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică

în perioada 27.02.2023-28.04.2023

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Cardiovasculare Iași organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică.

Locul și perioada de desfășurare a concursului

Concursul va avea loc la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, B-dul Carol I, nr. 50, Iași și se va desfășura în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul concursului, care va avea loc în data de 19.04.2023, ora 10.00.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși. În etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management participă doar candidații declarați admiși.

 1. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în data de 26.04.2023, ora 10.00.

 

Calendarul de desfășurare a concursului

Activitatea Data/Ora
Vizitarea spitalului de către candidații interesați 08.03.2023, ora 10.00
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 18.04.2023, ora 14.00
Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs în baza documentelor depuse la dosar 19.04.2023, ora 10.00
Afișarea rezultatelor verificării dosarelor de concurs 19.04.2023, ora 12.00
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de concurs 20.04.2023, ora 12.00
Afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor de concurs 20.04.2023, ora 15.00
Publicarea pe site-ul spitalului – a proiectelor de management ale candidaților declarați admiși 20.04.2023, ora 16.00
Susținerea publică și evaluarea proiectelor de management 26.04.2023, ora 10.00
Afișarea rezultatelor în urma susținerii proiectelor de management 26.04.2023, ora 15.00
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatele susținerii proiectelor de management 27.04.2023, ora 15.00
Soluționarea contestațiilor privind rezultatele susținerii proiectelor de management 28.04.2023, ora 12.00
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 28.04.2023, ora 13.00

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. Sunt absolvenți cu diplomă al studiilor universitare de licență sau master în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
 3. Să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 4. Nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 5. Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 6. Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;

Dosarul de înscriere se depune la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iași din B-dul Carol I, nr. 50, jud. Iași, la Serviciul RUNOS, până la data de 18.04.2023, ora 14.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitatea diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) curriculum vitae
 5. e) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copia certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 6. f) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. g) adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 8. h) declarația pe propria răspunderea privind necolaborarea cu Securitatea înaintea de anul 1989;
 9. i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 10. j) proiectul de management realizat de candidat;
 11. k) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare, în data 08.03.2023, între orele 10.00-14.00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

În vederea întocmirii proiectului de management, la cererea candidaților, Institutul de Boli Cardiovasculare Iași va pune la dispoziția acestora în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum și orice alte documente sau informații necesare, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate la calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa concursmanager@cardioiasi.ro, până la data de 24.04.2023, ora 09.00. În e-mail se vor preciza: numele și prenumele persoanei interesate, precum și întrebările propuse a fi adresate fiecărui candidat în legătură cu proiectul de management. Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială și origine socială. Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 ore înainte de data susținerii publice a proiectelor de management, în ordine cronologică a solicitărilor, în limita a 5 persoane, potrivit capacității sălii de concurs.

Prezentul anunț a fost afișat astăzi 27.02.2023.

Pe site ul Institutului de Boli Cardiovasculare, se află afișate:

Anunțul de concurs

Bibliografia de concrs

Temele pentru proiectul de management

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Institutul de Boli Cardiovasculare Iași.

Relații suplimentare se pot obține prin solicitare scrisă, la adresa de email concursmanager@cardioiasi.ro.

 

Președintele Consiliului de Administrație,

Dr. Enache Mihail

 

anunț concurs

bibliografie și teme